dane kontaktowe

I-licyt.nieruch.grunt(egzek.upr)Warszowice-01.02.2017(15:20)

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jastrzębiu-Zdroju Adam Mika z/s kancelarii w Jastrzębiu Zdroju przy ul. 1-go Maja 20 zawiadamia, że w sprawie egzekucyjnej p-ko dłużnikom Gruszewski Marcin, Gruszewska Katarzyna na podstawie art. 867 kpc w zw. z art. 10136 kpc w dniu 01 lutego 2017r. o godz. 15:20 w siedzibie Kancelarii Komornika Sądowego w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. 1-go Maja 20, przystąpi w trybie egzekucji uproszczonej do

 

 

P I E R W S Z E J    L I C Y T A C J I

 

nieruchomości gruntowej, położonej w gminie Pawłowice obręb 0006 Warszowice działki niezabudowane nr 4136/130 oraz nr 4140/130, posiadające założoną księgę wieczystą nr GL1J/00038654/4 w Sądzie Rejonowym w Jastrzębiu Zdroju o łącznej powierzchni 0,0642 ha. Nieruchomość oszacowana została na sumę 41.540,00 zł. Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi trzy czwarte sumy oszacowania, tj. kwotę 31.155,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć komornikowi rękojmię w wysokości 10 % sumy oszacowania tj. kwotę 4.154,00zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg, w jeden
z następujących sposobów:

- gotówką w kancelarii komornika;

- przelewem na rachunek bankowy komornika  27 1050 1605 1000 0022 6067 5810;

- w postaci książeczki oszczędnościowej złożonej w kancelarii komornika najpóźniej do godz. 15.00 dnia poprzedzającego licytację, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Rękojmi nie składa wierzyciel przystępujący do przetargu, któremu przysługuje wierzytelność
o wartości nie niższej od wysokości rękojmi i jeżeli do tej wysokości jego wierzytelność oraz prawa korzystające z pierwszeństwa przed tą wierzytelnością znajdują pokrycie w cenie wywołania. Jeżeli wartość wierzytelności jest niższa od wysokości rękojmi albo znajduje tylko częściowe pokrycie
w cenie wywołania, wysokość rękojmi obniża się - w pierwszym przypadku do różnicy między pełną rękojmią a wartością wierzytelności, w drugim przypadku - do części wartości wierzytelności niepokrytej w cenie wywołania.

Nabywca licytowanej nieruchomości obowiązany jest zapłacić natychmiast co najmniej jedną piątą ceny nabycia, przy czym resztę ceny, na którą zalicza się złożoną rękojmię, uiszcza się w dniu następnym w godzinach urzędowania kancelarii komorniczej lub na rachunek bankowy komornika do godziny osiemnastej dnia następnego, pod rygorem utraty praw wynikających z przybicia (art. 871 kpc, art. 872 kpc w zw. z art. 10136 kpc).

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed planowaną licytacją.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy nieruchomości bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych. Użytkowanie, służebności i prawa użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.

 


a
Strona głównaWłaściwość terytorialna Wnioski Linki Licytacje Praca Kontakt ©  2017   Komornik Adam Mika   |   Jastrzębie Zdrój
wykonanie i realizacja: Nside studio