dane kontaktowe

I-licyt. lokal miesz.Szkolna, J-bie Zdr(14.05.15)11:30

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jastrzębiu-Zdroju Adam Mika z/s kancelarii w Jastrzębiu Zdroju przy ul. 1-go Maja 14 zawiadamia, że w sprawie egzekucyjnej p-ko dłużnikom Annie i Krzysztofowi Wójcik przystąpi w dniu 14 maja 2015r. o godz. 11:30 w gmachu Sądu Rejonowego w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Staszica 3 w sali nr 28 do

 

 

P I E R W S Z E J    L I C Y T A C J I

 

spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego położonego w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Szkolnej 32/6, posiadającego założoną Księgę Wieczystą nr GL1J/00031039/8 w Sądzie Rejonowym w Jastrzębiu-Zdroju. Licytowany lokal mieszkalny znajduje się na drugim piętrze budynku a jego powierzchnia użytkowa wynosi: 55,70 mkw. Lokal składa się z trzech pokoi mieszkalnych, kuchni, łazienki z w-c i przedpokoju. Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oszacowane zostało na sumę: 134.500,00 zł. Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi trzy czwarte sumy oszacowania, tj. kwotę: 100.875,00 zł. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć komornikowi rękojmię w wysokości 10 % sumy oszacowania tj. kwotę: 13.450,00 zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg, w jeden z następujących sposobów:

- gotówką w kancelarii komornika;

- przelewem na rachunek bankowy komornika 27 1050 1605 1000 0022 6067 5810;

- w postaci książeczki oszczędnościowej złożonej w kancelarii komornika najpóźniej do godz. 15.00 dnia poprzedzającego licytację, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Licytowany lokal mieszkalny można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed planowaną licytacją.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy lokalu mieszkalnego bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tego lokalu mieszkalnego lub przedmiotów razem z nim zajętych.

Użytkowanie, służebności i prawa użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.

 


a
I-licyt. Ford Focus rok prod. 2003, 1-go Maja, J-bie Zdr(19.05.15)10:00

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI RUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jastrzębiu-Zdroju Adam Mika z siedzibą kancelarii w Jastrzębie-Zdrój przy ul. 1-go Maja 14 na podstawie art. 867 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 19 maja 2015 r. o godz. 10:00:00 w Jastrzębiu-Zdroju ul. 1 Maja 20 odbędzie się pierwsza licytacja ruchomości. Przedmiotem licytacji są następujące ruchomości:

 

L.p.

Opis Licytowanej

ilość

wartość w zł.

 

ruchomości

szt.

jednostkowa

wywoławcza

1

samochód osobowy Ford Focus rok prod. 2003, nr rej. SJZ 64UX, kol. srebrny

1,00

6.000,00

4.500,00

 

 

Ceną wywoławczą każdej ruchomości w powyższej licytacji jest kwota stanowiąca 3/4 wartości szacunkowej podanej w obwieszczeniu. Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa.

Ruchomości będące przedmiotem niniejszej licytacji można oglądać w dniu licytacji  w miejscu i czasie oznaczonym jw..

 

Jednocześnie komornik poucza o treści art. 305 § 1 Kodeksu Karnego "Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, udaremnia lub utrudnia przetarg publiczny albo wchodzi w porozumienie z inną osobą działając na szkodę właściciela mienia albo osoby lub instytucji, na rzecz której przetarg jest dokonywany, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3."

 


a
I-licyt. nieruch. Długa, J-bie Zdr(19.05.15)10:00

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jastrzębiu-Zdroju Adam Mika z/s kancelarii w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. 1-go Maja 14 zawiadamia, że w sprawie egzekucyjnej p-ko dłużnikom Alicji i Janowi Zakrzewskim przystąpi w dniu 19 maja 2015r. o godz. 10:00 w gmachu Sądu Rejonowego w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Staszica 3, w sali nr 32 do

 

P I E R W S Z E J    L I C Y T A C J I

 

nieruchomości gruntowej położonej w Jastrzębiu-Zdroju, w obrębie ewidencyjnym Jastrzębie-Dolne, na działkach o nr 1265/167 oraz 1460/163, o łącznej powierzchni: 1 679 mkw, posiadającej założoną Księgę Wieczystą nr GL1J/00007826/5 w Sądzie Rejonowym w Jastrzębiu-Zdroju. Działka nr 1265/167 o powierzchni: 1 372 mkw, położona przy ul. Długiej jest zabudowana budynkiem mieszkalnym o nr 24, murowanym, dwukondygnacyjnym, o powierzchni zabudowy: 141 mkw i powierzchni użytkowej: 189 mkw, z pełnym podpiwniczeniem. Każda kondygnacja składa się z 3 pokoi, kuchni, łazienki z wc i przedpokoju. Działka nr 1460/163 o powierzchni: 307 mkw położona w rejonie ul. Szybowej, niezabudowana, ma charakter rolny.

Nieruchomość oszacowana została na sumę: 211.970,00 zł. Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi trzy czwarte sumy oszacowania, tj. kwotę: 158.980,00 zł. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć komornikowi rękojmię w wysokości 10 % sumy oszacowania tj. kwotę: 21.197,00 zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg, w jeden z następujących sposobów:

- gotówką w kancelarii komornika;

- przelewem na rachunek bankowy komornika  27 1050 1605 1000 0022 6067 5810;

- w postaci książeczki oszczędnościowej złożonej w kancelarii komornika najpóźniej do godz. 15.00 dnia poprzedzającego licytację, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed planowaną licytacją.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy nieruchomości bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych.

Użytkowanie, służebności i prawa użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.

 

 


a
II-licyt. nieruch.grunt. Okopowa,J-bie Zdr (20.05.15)14:30

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jastrzębiu-Zdroju Adam Mika z/s kancelarii w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. 1-go Maja 14 zawiadamia, że w sprawie egzekucyjnej p-ko dłużnikowi Marcinowi Chodura przystąpi w dniu 20 maja 2015r. o godz. 14:30 w gmachu Sądu Rejonowego w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Staszica 3, w sali nr 28 do

 

P I E R W S Z E J    L I C Y T A C J I

 

nieruchomości gruntowej, położonej w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Okopowej 9 A, posiadającej założoną Księgę Wieczystą nr GL1J/00016179/0 w Sądzie Rejonowym w Jastrzębiu-Zdroju, składającej się z działek o nr 1391/57 oraz 848/22 o łącznej powierzchni: 2,8795 ha.

Na działce nr 1391/57 o powierzchni: 2,2356 ha posadowiono budynek mieszkalno-gospodarczy o powierzchni: 461,81 mkw, w tym powierzchnia mieszkalna - 127,11 mkw, dwa budynki gospodarcze o powierzchni: 72 mkw i 113 mkw oraz szopę o powierzchni 8 mkw. W dalszej części działki znajduje się sad owocowy. Działka nr 848/22 o powierzchni 0,6439 ha jest działką rolną.

Nieruchomość oszacowana została na sumę: 454.640,00 zł. Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi trzy czwarte sumy oszacowania, tj. kwotę: 340.980,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć komornikowi rękojmię w wysokości 10 % sumy oszacowania tj. kwotę: 45.464,00 zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg, w jeden z następujących sposobów:

- gotówką w kancelarii komornika;

- przelewem na rachunek bankowy komornika 27 1050 1605 1000 0022 6067 5810;

- w postaci książeczki oszczędnościowej złożonej w kancelarii komornika najpóźniej do godz. 15.00 dnia poprzedzającego licytację, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed planowaną licytacją.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy nieruchomości bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych.

Użytkowanie, służebności i prawa użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.

 


a
II-licyt. nieruch.grunt. Ranoszka,J-bie Zdr (20.05.15)15:00

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jastrzębiu-Zdroju Adam Mika z/s kancelarii w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. 1-go Maja 14 zawiadamia, że w sprawie egzekucyjnej p-ko Grażynie i Zenonowi Kubiak przystąpi w dniu 20 maja 2015r. o godz. 15:00 w gmachu Sądu Rejonowego w Jastrzębiu Zdroju przy ul. Staszica 3 w sali nr 28 do

 

D R U G I E J    L I C Y T A C J I

 

nieruchomości gruntowej, położonej w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Ranoszka 33, posiadającej założoną Księgę Wieczystą nr GL1J/00019642/8 w Sądzie Rejonowym w Jastrzębiu-Zdroju, składającej się z działki gruntu nr 781/43 o powierzchni całkowitej: 0,1244 ha. Na nieruchomości wzniesiono budynek mieszkalny, wolnostojący o dwóch kondygnacjach nadziemnych o łącznej powierzchni zabudowy: 130,00 m2 i kubaturze: 650,00 m3. Nieruchomość oszacowana została na sumę: 485.000,00 zł. Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi dwie trzecie sumy oszacowania, tj. kwotę: 323.340,00 zł. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć komornikowi rękojmię w wysokości 10 % sumy oszacowania tj. kwotę: 48.500,00 zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg, w jeden z następujących sposobów:

- gotówką w kancelarii komornika;

- przelewem na rachunek bankowy komornika 27 1050 1605 1000 0022 6067 5810;

- w postaci książeczki oszczędnościowej złożonej w kancelarii komornika najpóźniej do godz. 15.00 dnia poprzedzającego licytację, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed planowaną licytacją.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy nieruchomości bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych.

Użytkowanie, służebności i prawa użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.

 


a
I-licyt. lokal miesz. Pomorska, J-bie Zdr(27.05.15r.)08:30

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jastrzębiu-Zdroju Adam Mika z/s kancelarii w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. 1-go Maja 14 zawiadamia, że w sprawie egzekucyjnej p-ko dłużnikom Alinie i Andrzejowi Wiącek przystąpi w dniu 27 maja 2015r. o godz. 08:30 w gmachu Sądu Rejonowego w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Staszica 3 w sali nr 28 do

 

P I E R W S Z E J    L I C Y T A C J I

 

lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość, położonego w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Pomorskiej 87/13, posiadającego założoną Księgę Wieczystą nr GL1J/00042477/0 w Sądzie Rejonowym w Jastrzębiu-Zdroju. Licytowany lokal mieszkalny położony na IV piętrze budynku składa się z dwóch pokoi, kuchni, przedpokoju oraz łazienki z wc, a jego łączna powierzchnia użytkowa wynosi: 45,61 mkw. Nieruchomość oszacowana została na sumę: 94.900,00 zł. Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi trzy czwarte sumy oszacowania, tj. kwotę: 71.175,00 zł. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć komornikowi rękojmię w wysokości 10 % sumy oszacowania tj. kwotę: 9.490,00 zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg, w jeden z następujących sposobów:

- gotówką w kancelarii komornika;

- przelewem na rachunek bankowy komornika  27 1050 1605 1000 0022 6067 5810;

- w postaci książeczki oszczędnościowej złożonej w kancelarii komornika najpóźniej do godz. 15.00 dnia poprzedzającego licytację, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed planowaną licytacją.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy nieruchomości bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych.

Użytkowanie, służebności i prawa użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.

 


a
I-licyt. Audi A6 rok prod. 1995, Podhalańska, J-bie Zdr(29.05.15)10:00

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI RUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jastrzębiu-Zdroju Adam Mika z siedzibą kancelarii w Jastrzębie-Zdrój przy ul. 1-go Maja 14 na podstawie art. 867 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 29 maja 2015 r. o godz. 10:00 w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Podhalańskiej - Parking Strzeżony Jastrzębskiego Zakładu Komunalnego
odbędzie się pierwsza licytacja ruchomości.
Przedmiotem licytacji są następujące ruchomości:

 

L.p.

Opis Licytowanej

ilość

wartość w zł.

 

ruchomości

szt.

jednostkowa

wywoławcza

1

Audi A6 nr rej. SZO 24VP rok prod. 1995 kolor granatowy, kombi

1,00

3.000,00

2.250,00

 

Ceną wywoławczą każdej ruchomości w powyższej licytacji jest kwota stanowiąca 3/4 wartości szacunkowej podanej
w obwieszczeniu. Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa.

Ruchomości będące przedmiotem niniejszej licytacji można oglądać w dniu licytacji  w miejscu i czasie oznaczonym jw..

 

Jednocześnie komornik poucza o treści art. 305 § 1 Kodeksu Karnego "Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, udaremnia lub utrudnia przetarg publiczny albo wchodzi w porozumienie z inną osobą działając na szkodę właściciela mienia albo osoby lub instytucji, na rzecz której przetarg jest dokonywany, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3."

 


a
I-licyt. ruch. sprzęt komp. Rybnicka, J-bie Zdr(29.05.15)12:00

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI RUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jastrzębiu-Zdroju Adam Mika z siedzibą kancelarii w Jastrzębie-Zdrój przy ul. 1-go Maja 14 na podstawie art. 867 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 29 maja 2015r. o godz. 12:00 w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Rybnickiej 6 w siedzibie JSZ Przedsiębiorstwo Robót Górniczych sp. z o.o.
odbędzie się pierwsza licytacja ruchomości.
Przedmiotem licytacji są następujące ruchomości:

 

L.p.

Opis Licytowanej

ilość

wartość w zł.

 

ruchomości

szt.

jednostkowa

wywoławcza

1

monitor Samsung LED 19 cali model: S22B300B

1,00

150,00

112,50

2

monitor Samsung model S19B300B

1,00

100,00

75,00

3

jednostka centralna (procesor Intel Celeron 2.6 Ghz, 4 Gb pamięci RAM, dysk twardy 500 GB)

2,00

500,00/szt.

375,00/szt.

4

drukara HP OfficeJet 7000 Wide Format

1,00

100,00

75,00

5

monitro Benq 24 cali model GL 2450

1,00

170,00

127,50

6

jednostka centralna (procesor Intel i3 Core 3,3 GHz, 4 GB pamięci RAM

1,00

500,00

375,00

7

niszczarka Kobra, kolor srebny

1,00

200,00

150,00

8

drukarka DCP-J315W

1,00

100,00

75,00

9

tele/fax Panasonic KX-FT988

1,00

100,00

75,00

 

Ceną wywoławczą każdej ruchomości w powyższej licytacji jest kwota stanowiąca 3/4 wartości szacunkowej podanej
w obwieszczeniu. Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa.

Ruchomości będące przedmiotem niniejszej licytacji można oglądać w dniu licytacji  w miejscu i czasie oznaczonym jw..

 

Jednocześnie komornik poucza o treści art. 305 § 1 Kodeksu Karnego "Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, udaremnia lub utrudnia przetarg publiczny albo wchodzi w porozumienie z inną osobą działając na szkodę właściciela mienia albo osoby lub instytucji, na rzecz której przetarg jest dokonywany, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3."

 


a
I-licyt. lokal miesz. Śląska, J-bie Zdr(03.06.15r.)14:45

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jastrzębiu-Zdroju Adam Mika z/s kancelarii w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. 1-go Maja 14 zawiadamia, że w sprawie egzekucyjnej p-ko dłużnikowi Patrykowi Wiącek przystąpi w dniu 3 czerwca 2015r. o godz. 14:45 w gmachu Sądu Rejonowego w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Staszica 3 w sali nr 28 do

 

P I E R W S Z E J    L I C Y T A C J I

 

spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, położonego w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Śląskiej 49/15, posiadającego założoną Księgę Wieczystą nr GL1J/00022716/2 w Sądzie Rejonowym w Jastrzębiu-Zdroju. Licytowany lokal mieszkalny znajduje się na czwartym piętrze budynku wielomieszkaniowego a jego powierzchnia użytkowa wynosi: 34,79 mkw. Lokal składa się z dwóch pokoi mieszkalnych, kuchni, łazienki i przedpokoju. Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oszacowane zostało na sumę: 74.900,00 zł. Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi trzy czwarte sumy oszacowania, tj. kwotę: 56.175,00 zł. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć komornikowi rękojmię w wysokości 10 % sumy oszacowania tj. kwotę: 7.490,00 zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg, w jeden z następujących sposobów:

- gotówką w kancelarii komornika;

- przelewem na rachunek bankowy komornika  27 1050 1605 1000 0022 6067 5810;

- w postaci książeczki oszczędnościowej złożonej w kancelarii komornika najpóźniej do godz. 15.00 dnia poprzedzającego licytację, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Licytowany lokal mieszkalny można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed planowaną licytacją.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy lokalu mieszkalnego bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tego lokalu mieszkalnego lub przedmiotów razem z nim zajętych. Użytkowanie, służebności i prawa użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.

 

 


a
I-licyt. lokal miesz. Polna, Pawłowice (11.06.2015)

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jastrzębiu-Zdroju Adam Mika z/s kancelarii w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. 1-go Maja 14 zawiadamia, że w sprawie egzekucyjnej p-ko dłużniczce Bożenie Wawrzyczek przystąpi w dniu 11 czerwca 2015r. o godz. 10:00 w gmachu Sądu Rejonowego w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Staszica 3 w sali nr 32 do

 

 

P I E R W S Z E J    L I C Y T A C J I

 

lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość, położonego w Pawłowicach przy ul. Polnej 20 I/3, posiadającego założoną Księgę Wieczystą nr GL1J/00039154/6 w Sądzie Rejonowym w Jastrzębiu-Zdroju. Lokal mieszkalny położony na I piętrze budynku składa się z trzech pokoi, kuchni, łazienki z w-c, przedpokoju i przynależnej piwnicy a jego łączna powierzchnia użytkowa wynosi: 59,66 mkw. Nieruchomość oszacowana została na sumę: 133.500,00 zł. Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi trzy czwarte sumy oszacowania, tj. kwotę: 100.125,00 zł. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć komornikowi rękojmię w wysokości 10 % sumy oszacowania tj. kwotę: 13.350,00 zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg, w jeden z następujących sposobów:

- gotówką w kancelarii komornika;

- przelewem na rachunek bankowy komornika  27 1050 1605 1000 0022 6067 5810;

- w postaci książeczki oszczędnościowej złożonej w kancelarii komornika najpóźniej do godz. 15.00 dnia poprzedzającego licytację, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed planowaną licytacją.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy nieruchomości bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych.

Użytkowanie, służebności i prawa użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.

 


a
I-licyt. lokalu mieszkalnego.Śląska, J-bie Zdr (18-06-15r.)09:40

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jastrzębiu-Zdroju Adam Mika z/s kancelarii w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. 1-go Maja 14 zawiadamia, że w sprawie egzekucyjnej p-ko dłużnikom Ryszardowi Szczepańskiemu i Iwonie Szczepańskiej obecnie Gondek przystąpi w dniu 18 czerwca 2015r. o godz. 09:40 w gmachu Sądu Rejonowego w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Staszica 3, w sali nr 32 do

 

P I E R W S Z E J    L I C Y T A C J I

 

spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, położonego w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Śląskiej 26/13, posiadającego założoną Księgę Wieczystą nr GL1J/00031208/4 w Sądzie Rejonowym w Jastrzębiu-Zdroju. Licytowany lokal mieszkalny składa się z dwóch pokoi mieszkalnych, kuchni, łazienki i przedpokoju a jego powierzchnia użytkowa wynosi: 35,82 mkw. Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oszacowane zostało na sumę: 71.500,00 zł. Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi trzy czwarte sumy oszacowania, tj. kwotę: 53.625,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć komornikowi rękojmię w wysokości 10 % sumy oszacowania tj. kwotę: 7.150,00 zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg, w jeden z następujących sposobów:

- gotówką w kancelarii komornika;

- przelewem na rachunek bankowy komornika  27 1050 1605 1000 0022 6067 5810;

- w postaci książeczki oszczędnościowej złożonej w kancelarii komornika najpóźniej do godz. 15.00 dnia poprzedzającego licytację, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Licytowany lokal mieszkalny można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed planowaną licytacją.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy lokalu mieszkalnego bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tego lokalu mieszkalnego lub przedmiotów razem z nim zajętych.

Użytkowanie, służebności i prawa użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.

 

 

 


a
II-licyt. lokalu mieszk. Wieczorka, J-bie Zdr(24-06-15)08:20

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jastrzębiu-Zdroju Adam Mika z/s kancelarii w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. 1-go Maja 14 zawiadamia, że w sprawie egzekucyjnej p-ko dłużnikowi Piotrowi Grzonka przystąpi w dniu 24 czerwca 2015r. o godz. 08:20 w gmachu Sądu Rejonowego w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Staszica 3 w sali nr 28 do

 

D R U G I E J    L I C Y T A C J I

 

spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, położonego w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Wieczorka 10/1, dla którego nie została założona odrębna księga wieczysta. Lokal składa się z dwóch pokoi mieszkalnych, kuchni, łazienki z oknem i przedpokoju a jego powierzchnia użytkowa wynosi: 47,37 mkw. Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oszacowane zostało na sumę: 120.100,00 zł. Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi dwie trzecie sumy oszacowania, tj. kwotę: 80.070,00 zł. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć komornikowi rękojmię w wysokości 10 % sumy oszacowania tj. kwotę: 12.010,00 zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg, w jeden z następujących sposobów:

- gotówką w kancelarii komornika;

- przelewem na rachunek bankowy komornika  27 1050 1605 1000 0022 6067 5810;

- w postaci książeczki oszczędnościowej złożonej w kancelarii komornika najpóźniej do godz. 15.00 dnia poprzedzającego licytację, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Licytowany lokal mieszkalny można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed planowaną licytacją.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy lokalu mieszkalnego bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tego lokalu mieszkalnego lub przedmiotów razem z nim zajętych.

Użytkowanie, służebności i prawa użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.

 


a
Strona głównaWłaściwość terytorialna Wnioski Linki Licytacje Praca Kontakt ©  2015   Komornik Adam Mika   |   Jastrzębie Zdrój
wykonanie i realizacja: Nside studio