dane kontaktowe

I-licyt.lokal.mieszk.os.1000 2/21, J-bie Zdr(07.10.15)14:30

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jastrzębiu-Zdroju Adam Mika z/s kancelarii w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. 1-go Maja 20 zawiadamia, że w sprawie egzekucyjnej p-ko dłużniczce Mariannie Szary przystąpi w dniu 7 października 2015r. o godz. 14:30 w gmachu Sądu Rejonowego w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Staszica 3, w sali nr 27 do

 

P I E R W S Z E J    L I C Y T A C J I

 

lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość, położonego w Jastrzębiu-Zdroju na os. 1000-lecia 2/21, posiadającego założoną Księgę Wieczystą nr GL1J/00040631/4 w Sądzie Rejonowym w Jastrzębiu-Zdroju. Licytowany lokal mieszkalny położony jest na pierwszym piętrze budynku, składa się z trzech pokoi mieszkalnych, kuchni, łazienki z w-c, przedpokoju i przynależnej piwnicy a jego łączna powierzchnia użytkowa wynosi: 52,06 mkw. Nieruchomość oszacowana została na sumę: 86.800,00 zł. Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi trzy czwarte sumy oszacowania, tj. kwotę: 65.100,00 zł. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć komornikowi rękojmię w wysokości 10 % sumy oszacowania tj. kwotę: 8.680,00 zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg, w jeden z następujących sposobów:

- gotówką w kancelarii komornika;

- przelewem na rachunek bankowy komornika  27 1050 1605 1000 0022 6067 5810;

- w postaci książeczki oszczędnościowej złożonej w kancelarii komornika najpóźniej do godz. 15.00 dnia poprzedzającego licytację, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed planowaną licytacją.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy nieruchomości bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych.

Użytkowanie, służebności i prawa użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.

 


a
licyt. nieruch. grunt. Stodoły, J-bie Zdr(07.10.15)10:30

 

O B W I E S Z C Z E N I E

o sprzedaży nieruchomości w trybie z wolnej ręki

 

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jastrzębiu-Zdroju Adam Mika z/s kancelarii w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. 1-go Maja 20 zawiadamia, że w sprawie egzekucyjnej p-ko dłużnikowi Dobrowolski Wojciech w dniu 7 października 2015r. o godz. 10:30 przystąpi na podst. art 10133 § 1 kpc - w trybie z wolnej ręki

 

do licytacji

 

 

nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym o powierzchni użytkowej 105 mkw oraz budynkiem gospodarczym o powierzchni 85 mkw, położonej w miejscowości Jastrzębie-Zdrój ul. Stodoły 3a, obręb 0007 Jastrzębie Górne. Licytowana działka o nr 2113/39 posiada regularny prostokątny kształt i powierzchnię 1446 mkw. Dla nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Jastrzębiu-Zdroju założona została księga wieczysta nr GL1J/00010367/3.

Nieruchomość oszacowana została na sumę 152.390,00 zł. Cena wywołania w powyższym trybie równa jest sumie oszacowania i wynosi 152.390,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć komornikowi rękojmię w wysokości 10 % sumy oszacowania najpóźniej do rozpoczęcia licytacji w jeden z następujących sposobów:

- gotówką w kancelarii komornika;

- przelewem na rachunek bankowy komornika  27 1050 1605 1000 0022 6067 5810 (przelew musi być uznany na rachunku komornika najpóźniej w chwili licytacji);

- w postaci książeczki oszczędnościowej złożonej w kancelarii komornika najpóźniej do godz. 15.00 dnia poprzedzającego licytację, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed planowaną licytacją.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy nieruchomości bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych.

Użytkowanie, służebności i prawa użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.

 


a
licyt. nieruch. grunt. Żytnia, J-bie Zdr(07.10.15)10:00

 

O B W I E S Z C Z E N I E

o sprzedaży nieruchomości w trybie z wolnej ręki

 

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jastrzębiu-Zdroju Adam Mika z/s kancelarii w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. 1-go Maja 20 zawiadamia, że w sprawie egzekucyjnej p-ko dłużnikowi Kiełkowska Sylwia, Kiełkowski Marek w dniu 7 października 2015r. o godz. 10:00 przystąpi na podst. art 10133 § 1 kpc - w trybie z wolnej ręki

 

do licytacji

 

nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Jastrzębie-Zdrój przy ul. Żytniej, dzielnica Bzie Zameckie, obręb mapy Bzie Zameckie, działka nr 293/59, posiadającej założoną księgę wieczystą nr GL1J/00039150/8 w Sądzie Rejonowym w Jastrzębiu-Zdroju.

Będąca przedmiotem licytacji działka gruntu nie jest zabudowana i ma powierzchnię 944 mkw (0,09.44 ha), w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczona jest pod tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Nieruchomość oszacowana została na sumę 29.700,00 zł. Cena wywołania w powyższym trybie równa jest sumie oszacowania i wynosi 29.700,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć komornikowi rękojmię w wysokości 10 % sumy oszacowania najpóźniej do rozpoczęcia licytacji w jeden z następujących sposobów:

- gotówką w kancelarii komornika;

- przelewem na rachunek bankowy komornika  27 1050 1605 1000 0022 6067 5810 (przelew musi być uznany na rachunku komornika najpóźniej w chwili licytacji);

- w postaci książeczki oszczędnościowej złożonej w kancelarii komornika najpóźniej do godz. 15.00 dnia poprzedzającego licytację, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed planowaną licytacją.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy nieruchomości bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych.

Użytkowanie, służebności i prawa użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.

 


a
I-licyt. lokal miesz. Wielkopolska, J-bie Zdr(22.09.15)11:30

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jastrzębiu-Zdroju Adam Mika z/s kancelarii w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. 1-go Maja 20 zawiadamia, że w sprawie egzekucyjnej p-ko dłużniczce Ewie Lech przystąpi w dniu 22 września 2015r. o godz. 11:30 w gmachu Sądu Rejonowego w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Staszica 3, w sali nr 32 do

 

 

P I E R W S Z E J    L I C Y T A C J I

 

lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość, położonego w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Wielkopolskiej 53/6, posiadającego założoną Księgę Wieczystą nr GL1J/00037700/5 w Sądzie Rejonowym w Jastrzębiu-Zdroju. Licytowany lokal mieszkalny znajduje się na drugim piętrze budynku, składa się z trzech pokoi mieszkalnych, kuchni, łazienki z w-c, przedpokoju oraz przynależnej komórki o powierzchni: 2,33 mkw a jego całkowita powierzchnia użytkowa wynosi: 58,03 mkw.

Nieruchomość oszacowana została na sumę: 131.400,00 zł. Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi trzy czwarte sumy oszacowania, tj. kwotę: 98.550,00 zł. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć komornikowi rękojmię w wysokości 10 % sumy oszacowania tj. kwotę: 13.140,00 zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg, w jeden z następujących sposobów:

- gotówką w kancelarii komornika;

- przelewem na rachunek bankowy komornika  27 1050 1605 1000 0022 6067 5810;

- w postaci książeczki oszczędnościowej złożonej w kancelarii komornika najpóźniej do godz. 15.00 dnia poprzedzającego licytację, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed planowaną licytacją.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy nieruchomości bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych.

Użytkowanie, służebności i prawa użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.

 


a
II-licyt. lokal mieszk.Wyspiańskiego,J-bie Zdr (22.09.15)11:50

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jastrzębiu-Zdroju Adam Mika z/s kancelarii w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. 1-go Maja 20 zawiadamia, że w sprawie egzekucyjnej p-ko dłużnikowi Sławomirowi Kłosek przystąpi w dniu 22 września 2015r. o godz. 11:50 w gmachu Sądu Rejonowego w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Staszica 3 w sali nr 32 do

 

 

D R U G I E J    L I C Y T A C J I

 

 

lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość, położonego w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Wyspiańskiego 21/2, posiadającego założoną Księgę Wieczystą nr GL1J/00042232/1 w Sądzie Rejonowym w Jastrzębiu-Zdroju. Lokal mieszkalny położony jest na parterze budynku, składa się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki, przedpokoju i przynależnej piwnicy, a jego łączna powierzchnia użytkowa wynosi: 45,10 mkw.

Nieruchomość oszacowana została na sumę: 72.400,00 zł. Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi dwie trzecie sumy oszacowania, tj. kwotę: 48.270,00 zł. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć komornikowi rękojmię w wysokości 10 % sumy oszacowania tj. kwotę: 7.240,00 zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg, w jeden z następujących sposobów:

- gotówką w kancelarii komornika;

- przelewem na rachunek bankowy komornika  27 1050 1605 1000 0022 6067 5810;

- w postaci książeczki oszczędnościowej złożonej w kancelarii komornika najpóźniej do godz. 15.00 dnia poprzedzającego licytację, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed planowaną licytacją.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy nieruchomości bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych.

Użytkowanie, służebności i prawa użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.

 


a
I-licyt.nieruch.grunt. Findera,J-bie Zdr(22.09.15)12:10

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jastrzębiu-Zdroju Adam Mika z/s kancelarii w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. 1-go Maja 20 zawiadamia, że w sprawie egzekucyjnej p-ko dłużnikom Paulinie i Mariuszowi Kudosz przystąpi w dniu 22 września 2015r. o godz. 12:10 w gmachu Sądu Rejonowego w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Staszica 3, w sali nr 32 do

 

 

P I E R W S Z E J    L I C Y T A C J I

 

 

nieruchomości gruntowej, położonej w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Findera posiadającej założoną Księgę Wieczystą nr GL1J/00027025/6 w Sądzie Rejonowym w Jastrzębiu-Zdroju, składającej się z działek gruntu nr 2084/60 i 3401/60 o powierzchni całkowitej: 0,0706 ha. Działka nr 2084/60 o powierzchni: 591 mkw zabudowana jest budynkiem mieszkalnym nr 22, jednorodzinnym, wolnostojącym, o powierzchni zabudowy: 135 mkw i powierzchni użytkowej: 180,56 mkw. Budynek murowany, dwukondygnacyjny, jest całkowicie podpiwniczony. Parter budynku składa się z 3 pokoi, kuchni, jadalni, przedpokoju, łazienki i wc. Na piętrze znajdują się 4 pokoje, przedpokój, łazienka i wc. Budynek posiada garaż z kanałem o powierzchni: 24 mkw. Działka nr 3401/60 o powierzchni: 115 mkw, pozostaje niezabudowana. Nieruchomość oszacowana została na sumę: 305.298,00 zł. Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi trzy czwarte sumy oszacowania, tj. kwotę: 228.980,00 zł. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć komornikowi rękojmię w wysokości 10 % sumy oszacowania tj. kwotę: 30.530,00 zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg, w jeden z następujących sposobów:

- gotówką w kancelarii komornika;

- przelewem na rachunek bankowy komornika  27 1050 1605 1000 0022 6067 5810;

- w postaci książeczki oszczędnościowej złożonej w kancelarii komornika najpóźniej do godz. 15.00 dnia poprzedzającego licytację, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed planowaną licytacją.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy nieruchomości bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych.

Użytkowanie, służebności i prawa użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.

 


a
II-licyt. lokal mieszk.Polna,Pawłowice (22.09.15)12:30

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jastrzębiu-Zdroju Adam Mika z/s kancelarii w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. 1-go Maja 20 zawiadamia, że w sprawie egzekucyjnej p-ko dłużniczce Bożenie Wawrzyczek przystąpi w dniu 22 września 2015r. o godz. 12:30 w gmachu Sądu Rejonowego w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Staszica 3 w sali nr 32 do

 

D R U G I E J    L I C Y T A C J I

 

lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość, położonego w Pawłowicach przy ul. Polnej 20 I/3, posiadającego założoną Księgę Wieczystą nr GL1J/00039154/6 w Sądzie Rejonowym w Jastrzębiu-Zdroju. Lokal mieszkalny położony na I piętrze budynku składa się z trzech pokoi, kuchni, łazienki z w-c, przedpokoju i przynależnej piwnicy a jego łączna powierzchnia użytkowa wynosi: 59,66 mkw. Nieruchomość oszacowana została na sumę: 133.500,00 zł. Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi dwie trzecie sumy oszacowania, tj. kwotę: 89.000,00 zł. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć komornikowi rękojmię w wysokości 10 % sumy oszacowania tj. kwotę: 13.350,00 zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg, w jeden z następujących sposobów:

- gotówką w kancelarii komornika;

- przelewem na rachunek bankowy komornika  27 1050 1605 1000 0022 6067 5810;

- w postaci książeczki oszczędnościowej złożonej w kancelarii komornika najpóźniej do godz. 15.00 dnia poprzedzającego licytację, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed planowaną licytacją.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy nieruchomości bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych.

Użytkowanie, służebności i prawa użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.

 


a
I-licyt. lokal miesz. 1000-lecia, J-bie Zdr(07.10.15r.)14:30

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jastrzębiu-Zdroju Adam Mika z/s kancelarii w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. 1-go Maja 20 zawiadamia, że w sprawie egzekucyjnej p-ko dłużniczce Mariannie Szary przystąpi w dniu 7 października 2015r. o godz. 14:30 w gmachu Sądu Rejonowego w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Staszica 3, w sali nr 27 do

 

P I E R W S Z E J    L I C Y T A C J I

 

lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość, położonego w Jastrzębiu-Zdroju na os. 1000-lecia 2/21, posiadającego założoną Księgę Wieczystą nr GL1J/00040631/4 w Sądzie Rejonowym w Jastrzębiu-Zdroju. Licytowany lokal mieszkalny położony jest na pierwszym piętrze budynku, składa się z trzech pokoi mieszkalnych, kuchni, łazienki z w-c, przedpokoju i przynależnej piwnicy a jego łączna powierzchnia użytkowa wynosi: 52,06 mkw. Nieruchomość oszacowana została na sumę: 86.800,00 zł. Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi trzy czwarte sumy oszacowania, tj. kwotę: 65.100,00 zł. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć komornikowi rękojmię w wysokości 10 % sumy oszacowania tj. kwotę: 8.680,00 zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg, w jeden z następujących sposobów:

- gotówką w kancelarii komornika;

- przelewem na rachunek bankowy komornika  27 1050 1605 1000 0022 6067 5810;

- w postaci książeczki oszczędnościowej złożonej w kancelarii komornika najpóźniej do godz. 15.00 dnia poprzedzającego licytację, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed planowaną licytacją.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy nieruchomości bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych.

Użytkowanie, służebności i prawa użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.

 


a
II-licyt. lokal mieszk.Zielona,J-bie Zdr (28.10.15)08:30

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jastrzębiu-Zdroju Adam Mika z/s kancelarii w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. 1-go Maja 20 zawiadamia, że w sprawie egzekucyjnej p-ko dłużnikom Annie i Piotrowi Dejworek przystąpi w dniu 28 października 2015r. o godz. 08:30 w gmachu Sądu Rejonowego w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Staszica 3, w sali nr 27 do

 

D R U G I E J    L I C Y T A C J I

 

spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, położonego w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Zielonej 26/1, posiadającego założoną Księgę Wieczystą nr GL1J/00025731/4 w Sądzie Rejonowym w Jastrzębiu-Zdroju. Licytowany lokal mieszkalny składa się z trzech pokoi, kuchni, łazienki z wc i przedpokoju, a jego powierzchnia użytkowa wynosi: 55,70 mkw. Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oszacowane zostało na sumę: 124.600,00 zł. Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi dwie trzecie sumy oszacowania, tj. kwotę 83.070,00 zł. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć komornikowi rękojmię w wysokości 10 % sumy oszacowania tj. kwotę: 12.460,00 zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg, w jeden z następujących sposobów:

- gotówką w kancelarii komornika;

- przelewem na rachunek bankowy komornika 27 1050 1605 1000 0022 6067 5810;

- w postaci książeczki oszczędnościowej złożonej w kancelarii komornika najpóźniej do godz. 15.00 dnia poprzedzającego licytację, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Lokal mieszkalny można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed planowaną licytacją.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy lokalu mieszkalnego bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tego lokalu mieszkalnego lub przedmiotów razem z nim zajętych.

Użytkowanie, służebności i prawa użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.

 


a
Strona głównaWłaściwość terytorialna Wnioski Linki Licytacje Praca Kontakt ©  2015   Komornik Adam Mika   |   Jastrzębie Zdrój
wykonanie i realizacja: Nside studio