dane kontaktowe

I-licyt.motorower TaoTao, r.p.2012, nr rej. SJZ 24XR, Kancelaria(01.02.16)10:00

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI RUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jastrzębiu-Zdroju Adam Mika z siedzibą kancelarii w Jastrzębie-Zdrój przy ul. 1-go Maja 20 na podstawie art. 867 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 01 lutego 2016 r. o godz. 10:00 w Kancelarii Komornika odbędzie się pierwsza licytacja ruchomości. Przedmiotem licytacji są następujące ruchomości:

 

L.p.

Opis Licytowanej

ilość

wartość w zł.

 

ruchomości

szt.

jednostkowa

wywoławcza

 

1

motorower TAOTAO rok prod. 2012 nr rej. SJZ 24XR

1,00

250,00

187,50

 

Ceną wywoławczą każdej ruchomości w powyższej licytacji jest kwota stanowiąca 3/4 wartości szacunkowej podanej
w obwieszczeniu. Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa. Ruchomości będące przedmiotem niniejszej licytacji można oglądać w dniu licytacji  w miejscu i czasie oznaczonym jw..

 

Jednocześnie komornik poucza o treści art. 305 § 1 Kodeksu Karnego "Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, udaremnia lub utrudnia przetarg publiczny albo wchodzi w porozumienie z inną osobą działając na szkodę właściciela mienia albo osoby lub instytucji, na rzecz której przetarg jest dokonywany, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3."


a
II-licyt.Mercedes-Benz C180,r.p.2009 nr rej SJZ 38F9, Kancelaria(01.02.16)11:00

 

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI RUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jastrzębiu-Zdroju Adam Mika z siedzibą kancelarii w Jastrzębie-Zdrój przy ul. 1-go Maja 20 na podstawie art. 875 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 01 lutego 2016r. o godz. 11:00 w Kancelarii Komornika odbędzie się druga licytacja ruchomości. Przedmiotem licytacji są następujące ruchomości:

 

L.p.

Opis Licytowanej

ilość

wartość w zł.

 

ruchomości

szt.

jednostkowa

wywoławcza

 

1

samochód osobowy Mercedes-Benz C180 Kompressor rok prod. 2009, nr rej. SJZ 38F9, kolor bordowy

1,00

55.000,00

27.500,00

 

Ceną wywoławczą każdej ruchomości w powyższej licytacji jest kwota stanowiąca 1/2 wartości szacunkowej podanej w obwieszczeniu. Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa. Ruchomości będące przedmiotem niniejszej licytacji można oglądać w dniu licytacji  w miejscu i czasie oznaczonym jw..

 

Jednocześnie komornik poucza o treści art. 305 § 1 Kodeksu Karnego "Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, udaremnia lub utrudnia przetarg publiczny albo wchodzi w porozumienie z inną osobą działając na szkodę właściciela mienia albo osoby lub instytucji, na rzecz której przetarg jest dokonywany, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3."

 


a
I-licyt.nieruch.Górnicza, J-bie Zdr(09.02.16)12:30

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jastrzębiu-Zdroju Adam Mika z/s kancelarii w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. 1-go Maja 20 zawiadamia, że w sprawie egzekucyjnej p-ko dłużnikowi TRANSKOPAL Sp. z o.o. w likwidacji przystąpi w dniu 9 lutego 2016r. o godz. 12:30 w gmachu Sądu Rejonowego w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Staszica 3 w sali nr 32 do

 

P I E R W S Z E J    L I C Y T A C J I

gruntu oddanego w użytkowanie wieczyste, położonego w Jastrzębiu-Zdroju,  przy ul. Górniczej 3A, na działce nr 3377/31 o powierzchni: 0,6395 ha oraz obiektów stanowiących odrębne od gruntu przedmioty własności, posiadających założoną Księgę Wieczystą nr GL1J/00022673/8 w Sądzie Rejonowym w Jastrzębiu-Zdroju. W skład zabudowań wchodzą: budynek administracyjny o powierzchni użytkowej: 400 mkw, magazyn o powierzchni użytkowej: 300 mkw i garaże o powierzchni użytkowej: 137,90 mkw. Nieruchomość oszacowana została na sumę: 957.000,00 zł. Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi trzy czwarte sumy oszacowania, tj. kwotę: 717.750,00 zł. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć komornikowi rękojmię w wysokości 10 % sumy oszacowania tj. kwotę: 95.700,00 zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg, w jeden z następujących sposobów:

- gotówką w kancelarii komornika;

- przelewem na rachunek bankowy komornika  27 1050 1605 1000 0022 6067 5810;

- w postaci książeczki oszczędnościowej złożonej w kancelarii komornika najpóźniej do godz. 15.00 dnia poprzedzającego licytację, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed planowaną licytacją.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy nieruchomości bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych.

Użytkowanie, służebności i prawa użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.

 


a
II-licyt.nieruch. grunt Findera, J-bie Zdr(09.02.16)12:45

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jastrzębiu-Zdroju Adam Mika z/s kancelarii w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. 1-go Maja 20 zawiadamia, że w sprawie egzekucyjnej p-ko dłużnikom Paulinie i Mariuszowi Kudosz przystąpi w dniu 9 lutego 2016r. o godz. 12:45 w gmachu Sądu Rejonowego w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Staszica 3, w sali nr 32 do

 

D R U G I E J    L I C Y T A C J I

 

nieruchomości gruntowej, położonej w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Findera posiadającej założoną Księgę Wieczystą nr GL1J/00027025/6 w Sądzie Rejonowym w Jastrzębiu-Zdroju, składającej się z działek gruntu nr 2084/60 i 3401/60 o powierzchni całkowitej: 0,0706 ha. Działka nr 2084/60 o powierzchni: 591 mkw zabudowana jest budynkiem mieszkalnym nr 22, jednorodzinnym, wolnostojącym, o powierzchni zabudowy: 135 mkw i powierzchni użytkowej: 180,56 mkw. Budynek murowany, dwukondygnacyjny, jest całkowicie podpiwniczony. Parter budynku składa się z 3 pokoi, kuchni, jadalni, przedpokoju, łazienki i wc. Na piętrze znajdują się 4 pokoje, przedpokój, łazienka i wc. Budynek posiada garaż z kanałem o powierzchni: 24 mkw. Działka nr 3401/60 o powierzchni: 115 mkw, pozostaje niezabudowana.

Nieruchomość oszacowana została na sumę: 305.298,00 zł. Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi dwie trzecie sumy oszacowania, tj. kwotę: 203.532,00 zł. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć komornikowi rękojmię w wysokości 10 % sumy oszacowania tj. kwotę: 30.529,80 zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg, w jeden z następujących sposobów:

- gotówką w kancelarii komornika;

- przelewem na rachunek bankowy komornika  27 1050 1605 1000 0022 6067 5810;

- w postaci książeczki oszczędnościowej złożonej w kancelarii komornika najpóźniej do godz. 15.00 dnia poprzedzającego licytację, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed planowaną licytacją.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy nieruchomości bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych.

Użytkowanie, służebności i prawa użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.

 


a
I-licyt.nieruch.grunt. Warszowice(24.02.16) 12:00

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jastrzębiu-Zdroju Adam Mika na podstawie art. 867 kpc w zw. z art. 1013 [zn. 6] kpc zawiadamia, że w sprawie egzekucyjnej prowadzonej przeciwko dłużniczce Halinie Bienioszek w dniu 24 lutego 2016r. o godz. 12:00, w siedzibie Kancelarii Komornika w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. 1-go Maja 20, przystąpi w trybie egzekucji uproszczonej do

 

P I E R W S Z E J    L I C Y T A C J I

 

nieruchomość gruntowej dłużniczki, położonej w Warszowicach, posiadającej założoną Księgę Wieczystą nr GL1J/00000759/5 w Sądzie Rejonowym w Jastrzębiu-Zdroju, składającej się z następujących działek gruntu: nr 1796/250, 1797/250, 3521/244, 3811/219 i 3813/221. Działki podlegać będą sprzedaży w następującej kolejności:

 

I. Działka nr 1796/250 niezabudowana, o powierzchni: 1.249 mkw, przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową, posiadająca dostęp do drogi publicznej ul. Pszczyńskiej, oszacowana na sumę: 36.530,00 zł, której cena wywołania w powyższej licytacji wynosi trzy czwarte sumy jej oszacowania, tj. kwotę: 27.397,50 zł. Rękojmia wynosi: 3.653,00 zł.

 

II. Działka nr 1797/250 niezabudowana, o powierzchni: 290 mkw, o przeznaczeniu rolnym, położona na południe od ulicy Pszczyńskiej, oszacowana na sumę: 1.190,00 zł, której cena wywołania w powyższej licytacji wynosi trzy czwarte sumy oszacowania, tj. kwotę: 892,50 zł. Rękojmia wynosi: 119,00 zł.

 

III. Działka nr 3521/244 niezabudowana, o powierzchni: 1.900 mkw, o przeznaczeniu rolnym, położona na południe od ulicy Pszczyńskiej, oszacowana na sumę: 7.810,00 zł, której cena wywołania w powyższej licytacji wynosi trzy czwarte sumy oszacowania, tj. kwotę: 5.857,50 zł. Rękojmia wynosi: 781,00 zł.

 

IV. Działka nr 3811/219 niezabudowana, o powierzchni: 2.109 mkw, o przeznaczeniu rolnym, położona na północ od ulicy Pszczyńskiej, oszacowana na sumę: 6.160,00 zł, której cena wywołania w powyższej licytacji wynosi trzy czwarte sumy oszacowania, tj. kwotę: 4.620,00 zł. Rękojmia wynosi: 616,00 zł.

 

V. Działka 3813/221 niezabudowana, o powierzchni: 2.793 mkw o przeznaczeniu rolnym, położona na północ od ulicy Pszczyńskiej, oszacowana na sumę: 8.160,00 zł, której cena wywołania w powyższej licytacji wynosi trzy czwarte sumy oszacowania, tj. kwotę: 6.120,00 zł. Rękojmia wynosi: 816,00 zł.

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć komornikowi rękojmię w wysokości 10 % sumy oszacowania nieruchomości, w licytacji której zamierza uczestniczyć, w jeden z następujących sposobów:

- gotówką w kancelarii komornika;

- przelewem na rachunek bankowy komornika nr 27 1050 1605 1000 0022 6067 5810 (przelew musi być uznany na rachunku komornika najpóźniej do chwili licytacji).

Nabywca licytowanej nieruchomości obowiązany jest zapłacić komornikowi natychmiast co najmniej jedną piątą ceny nabycia, nie mniej niż pięćset złotych, przy czym reszta powinna być uiszczona najpóźniej do godziny dwunastej dnia następnego, pod rygorem utraty praw wynikających z przybicia (art. 871 kpc, art. 872 kpc w zw. z art. 1013 [zn. 6] kpc). Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed planowaną licytacją. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy nieruchomości bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych. Użytkowanie, służebności i prawa użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.

 


a
Strona głównaWłaściwość terytorialna Wnioski Linki Licytacje Praca Kontakt ©  2016   Komornik Adam Mika   |   Jastrzębie Zdrój
wykonanie i realizacja: Nside studio