dane kontaktowe

I-licyt.nieruch.grunt.,Towarowa,J-bie Zdr(31.08.16)09:00

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jastrzębiu-Zdroju Adam Mika z/s kancelarii w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. 1-go Maja 20 zawiadamia, że w sprawie egzekucyjnej p-ko dłużnej spółce Górnicze Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Sp. z o.o. w Jastrzębiu-Zdroju przystąpi w dniu 31 sierpnia 2016r., o godz. 09:00 w gmachu Sądu Rejonowego w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Staszica 3, w sali nr 27 do

 

 

P I E R W S Z E J    L I C Y T A C J I

 

 

gruntu oddanego w użytkowanie wieczyste położonego w  Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Towarowej 2, na działce nr 930/35, o powierzchni całkowitej: 0,0730 ha oraz budynku stanowiącego odrębną od gruntu nieruchomość, posiadających założoną Księgę Wieczystą nr GL1J/00045751/6 w Sądzie Rejonowym w Jastrzębiu-Zdroju. Budynek jednokondygnacyjny, murowany posiada powierzchnię użytkową: 169 mkw i powierzchnię zabudowy: 233 mkw, pełni funkcję biurową. Nieruchomość oszacowana została na sumę: 222.200,00 zł (cena brutto). Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi trzy czwarte sumy oszacowania, tj. kwotę: 166.650,00 zł (cena brutto). Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć komornikowi rękojmię w wysokości 10 % sumy oszacowania tj. kwotę: 22.220,00 zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg, w jeden z następujących sposobów:

- gotówką w kancelarii komornika;

- przelewem na rachunek bankowy komornika  27 1050 1605 1000 0022 6067 5810;

- w postaci książeczki oszczędnościowej złożonej w kancelarii komornika najpóźniej do godz. 15.00 dnia poprzedzającego licytację, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed planowaną licytacją.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy nieruchomości bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych.

Użytkowanie, służebności i prawa użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.

 

 

 

 

Komornik

Adam Mika

 


a
II-licyt.lok.mieszk,Północna J-bie Zdr(08.09.16)13:30

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jastrzębiu-Zdroju Adam Mika z/s kancelarii w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. 1-go Maja 20 zawiadamia, że w sprawie egzekucyjnej p-ko dłużnikowi Katarzynie Godlewskiej obecnie Kleinke przystąpi w dniu 8 września 2016r. o godz. 13:30 w gmachu Sądu Rejonowego w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Staszica 3, w sali nr 27 do

 

D R U G I E J    L I C Y T A C J I

 

spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, położonego w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Północnej 14/14, dla którego nie została założona odrębna księga wieczysta. Lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej: 72,48 mkw znajduje się w zasobach Górniczej Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego im. St. Staszica z/s w Wodzisławiu Śląskim. Do lokalu przynależą piwnica o powierzchni: 4,38 mkw oraz komórka o powierzchni: 1,80 mkw. Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oszacowane zostało na sumę: 137.300,00 zł. Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi dwie trzecie sumy oszacowania, tj. kwotę: 91.533,33 zł. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć komornikowi rękojmię w wysokości 10 % sumy oszacowania tj. kwotę: 13.730,00 zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg, w jeden z następujących sposobów:

- gotówką w kancelarii komornika;

- przelewem na rachunek bankowy komornika  27 1050 1605 1000 0022 6067 5810;

- w postaci książeczki oszczędnościowej złożonej w kancelarii komornika najpóźniej do godz. 15.00 dnia poprzedzającego licytację, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Licytowany lokal mieszkalny można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed planowaną licytacją.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy lokalu mieszkalnego bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tego lokalu mieszkalnego lub przedmiotów razem z nim zajętych.

Użytkowanie, służebności i prawa użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.

 

 

 

 

 

Komornik

Adam Mika

 

 


a
II-licyt.lok.mieszk,Północna J-bie Zdr(08.09.16)14:00

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jastrzębiu-Zdroju Adam Mika z/s kancelarii w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. 1-go Maja 20 zawiadamia, że w sprawie egzekucyjnej p-ko dłużnikowi Jolancie Godlewskiej obecnie Kleinke-Buchman przystąpi w dniu 8 września 2016r. o godz. 14:00 w gmachu Sądu Rejonowego w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Staszica 3 w sali nr 27 do

 

D R U G I E J    L I C Y T A C J I

 

spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego położonego w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Północnej 14/10, dla którego nie została założona odrębna księga wieczysta. Lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej: 72,18 mkw znajduje się w zasobach Górniczej Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego im. St. Staszica z/s w Wodzisławiu Śląskim. Do lokalu przynależy piwnica o powierzchni: 6,36 mkw oraz komórka o powierzchni: 2,29 mkw. Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oszacowane zostało na sumę: 123.000,00 zł. Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi dwie trzecie sumy oszacowania, tj. kwotę: 82.000,00 zł. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć komornikowi rękojmię w wysokości 10 % sumy oszacowania tj. kwotę: 12.300,00 zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg, w jeden z następujących sposobów:

- gotówką w kancelarii komornika;

- przelewem na rachunek bankowy komornika  27 1050 1605 1000 0022 6067 5810;

- w postaci książeczki oszczędnościowej złożonej w kancelarii komornika najpóźniej do godz. 15.00 dnia poprzedzającego licytację, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Licytowany lokal mieszkalny można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed planowaną licytacją.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy lokalu mieszkalnego bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tego lokalu mieszkalnego lub przedmiotów razem z nim zajętych.

Użytkowanie, służebności i prawa użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.

 


a
II-licyt.nieruch.grunt.,Krokusów,J-bie Zdr(14.09.16)08:40

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jastrzębiu-Zdroju Adam Mika z/s kancelarii w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. 1-go Maja 20 zawiadamia, że w sprawie egzekucyjnej p-ko dłużnikom Jolancie i Arturowi Zadworny przystąpi w dniu 14 września 2016r. o godz. 08:40 w gmachu Sądu Rejonowego w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Staszica 3 w sali nr 28 do

 

D R U G I E J    L I C Y T A C J I

 

nieruchomości gruntowej, położonej w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Krokusów 4, posiadającej założoną Księgę Wieczystą nr GL1J/00026239/2 w Sądzie Rejonowym w Jastrzębiu-Zdroju, składającej się z działek gruntu nr 720/8 i 706/8 o powierzchni całkowitej: 610 mkw. Na nieruchomości posadowiono budynek mieszkalny wolnostojący, jednorodzinny, niepodpiwniczony o trzech kondygnacjach nadziemnych. Budynek obejmuje pomieszczenia użytkowane na cele mieszkalne, garaż w przyziemiu budynku oraz pomieszczenia pomocniczo-gospodarcze. Powierzchnia użytkowa ogólna budynku wynosi: 285 mkw, powierzchnia pomieszczeń mieszkalnych: 174 mkw a powierzchnia zabudowy: 159 mkw. Nieruchomość oszacowana została na sumę: 555.400,00 zł. Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi dwie trzecie sumy oszacowania, tj. kwotę: 370.266,67 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć komornikowi rękojmię w wysokości 10 % sumy oszacowania tj. kwotę: 55.540,00 zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg, w jeden z następujących sposobów:

- gotówką w kancelarii komornika;

- przelewem na rachunek bankowy komornika  27 1050 1605 1000 0022 6067 5810;

- w postaci książeczki oszczędnościowej złożonej w kancelarii komornika najpóźniej do godz. 15.00 dnia poprzedzającego licytację, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed planowaną licytacją.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy nieruchomości bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych.

Użytkowanie, służebności i prawa użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.

 

 

 

Komornik

Adam Mika

 


a
I-licyt.nieruch.grunt.,Spółdzielcza,J-bie Zdr(15.09.16)08:40

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jastrzębiu-Zdroju Adam Mika z/s kancelarii w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. 1-go Maja 20 zawiadamia, że w sprawie egzekucyjnej p-ko dłużnikom Barbarze i Leszkowi Mazur przystąpi w dniu 15 września 2016r. o godz. 08:40 w gmachu Sądu Rejonowego w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Staszica 3, w sali nr 27 do

 

 

P I E R W S Z E J    L I C Y T A C J I

 

 

nieruchomości gruntowej położonej w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Spółdzielczej 5 C, posiadającej założoną Księgę Wieczystą nr GL1J/00017049/7 w Sądzie Rejonowym w Jastrzębiu-Zdroju, składającej się z działek gruntu o nr 506/161, 507/161, 509/161, 510/161, o łącznej powierzchni: 0,4693 ha. Na nieruchomości wzniesiono budynek mieszkalny jednorodzinny z garażem, o łącznej powierzchni użytkowej: 370,20 mkw. Budynek składa się z parteru i poddasza użytkowego, został wykonany w technologii murowanej. Na parterze znajdują się: kuchnia, przedpokój, łazienka, 2 pokoje, pomieszczenie basenu i garaż dwustanowiskowy, na poddaszu znajdują się 2 łazienki, pralnia, 3 pokoje, antresola nad basenem i garażem oraz przedpokój. Nieruchomość oszacowana została na sumę: 596.950,00 zł. Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi trzy czwarte sumy oszacowania, tj. kwotę: 447.712,50 zł. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć komornikowi rękojmię w wysokości 10 % sumy oszacowania tj. kwotę: 59.695,00 zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg, w jeden z następujących sposobów:

- gotówką w kancelarii komornika;

- przelewem na rachunek bankowy komornika  27 1050 1605 1000 0022 6067 5810;

- w postaci książeczki oszczędnościowej złożonej w kancelarii komornika najpóźniej do godz. 15.00 dnia poprzedzającego licytację, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed planowaną licytacją.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy nieruchomości bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych.

Użytkowanie, służebności i prawa użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.

 

 

 

 

Komornik

Adam Mika

 

 


a
I-licyt.piła do cięcia drewna formatowa REMA, Szkolna 10 Zawiercie(16.09.16)11:00

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI RUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jastrzębiu-Zdroju Adam Mika z siedzibą kancelarii w Jastrzębie-Zdrój przy ul. 1-go Maja 20 na podstawie art. 867 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 16 września 2016r. o godz. 11:00 w Zawierciu, ul. Szkolna 10 odbędzie się pierwsza licytacja ruchomości. Przedmiotem licytacji są następujące ruchomości:

 

L.p.

Opis Licytowanej

ilość

wartość w zł.

 

ruchomości

szt.

jednostkowa

wywoławcza

 

1

Piła do cięcia drewna formatowa REMA typ DMMB-40 nr 1988 rok prod. 1990

1,00

4.000,00

3.000,00

 

Ceną wywoławczą każdej ruchomości w powyższej licytacji jest kwota stanowiąca 3/4 wartości szacunkowej podanej w obwieszczeniu. Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa. Ruchomości będące przedmiotem niniejszej licytacji można oglądać w dniu licytacji  w miejscu i czasie oznaczonym jw..

 

Jednocześnie komornik poucza o treści art. 305 § 1 Kodeksu Karnego "Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, udaremnia lub utrudnia przetarg publiczny albo wchodzi w porozumienie z inną osobą działając na szkodę właściciela mienia albo osoby lub instytucji, na rzecz której przetarg jest dokonywany, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3."

 

 

Komornik

Adam Mika

 


a
II-licyt.lok.mieszk,Krasickiego J-bie Zdr(13.10.16)08:40

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jastrzębiu-Zdroju Adam Mika z/s kancelarii w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. 1-go Maja 20 zawiadamia, że w sprawie egzekucyjnej p-ko dłużnikom Agnieszce i Andrzejowi Kielkowskim przystąpi w dniu 22 września 2016r. o godz. 08:40 w gmachu Sądu Rejonowego w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Staszica 3, w sali nr 27 do

 

D R U G I E J    L I C Y T A C J I

 

spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego położonego w Jastrzębiu-Zdroju, przy ul. Krasickiego 2/14, posiadającego założoną Księgę Wieczystą nr GL1J/00022878/5 w Sądzie Rejonowym w Jastrzębiu-Zdroju. Licytowany lokal mieszkalny znajduje się na drugim piętrze budynku składa się z 2 pokoi mieszkalnych, kuchni, łazienki, przedpokoju i przynależnej piwnicy a jego łączna powierzchnia użytkowa wynosi: 37,80 mkw. Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oszacowane zostało na sumę: 77.600,00 zł. Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi dwie trzecie sumy oszacowania, tj. kwotę 51.733,33 zł. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć komornikowi rękojmię w wysokości 10 % sumy oszacowania tj. kwotę: 7.760,00 zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg, w jeden z następujących sposobów:

- gotówką w kancelarii komornika;

- przelewem na rachunek bankowy komornika  27 1050 1605 1000 0022 6067 5810;

- w postaci książeczki oszczędnościowej złożonej w kancelarii komornika najpóźniej do godz. 15.00 dnia poprzedzającego licytację, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Licytowany lokal mieszkalny można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed planowaną licytacją.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy lokalu mieszkalnego bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tego lokalu mieszkalnego lub przedmiotów razem z nim zajętych.

Użytkowanie, służebności i prawa użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.

 

 

 

 

 

Komornik

Adam Mika

 


a
I-licyt.Honda Civic, Olszowa 1 J-bie Zdr(22.09.16)10:00

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI RUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jastrzębiu-Zdroju Adam Mika z siedzibą kancelarii w Jastrzębie-Zdrój przy ul. 1-go Maja 20 na podstawie art. 867 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 22 września 2016r. o godz. 10:00 w Jastrzębie-Zdrój, ul. Olszowa 1 odbędzie się pierwsza licytacja ruchomości. Przedmiotem licytacji są następujące ruchomości:

 

L.p.

Opis Licytowanej

ilość

wartość w zł.

 

ruchomości

szt.

jednostkowa

wywoławcza

 

1

Honda CIVIC nr rej. SJZ 88PL rok prod. 1997

1,00

700,00

525,00

 

Ceną wywoławczą każdej ruchomości w powyższej licytacji jest kwota stanowiąca 3/4 wartości szacunkowej podanej w obwieszczeniu. Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa. Ruchomości będące przedmiotem niniejszej licytacji można oglądać w dniu licytacji  w miejscu i czasie oznaczonym jw..

 

Jednocześnie komornik poucza o treści art. 305 § 1 Kodeksu Karnego "Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, udaremnia lub utrudnia przetarg publiczny albo wchodzi w porozumienie z inną osobą działając na szkodę właściciela mienia albo osoby lub instytucji, na rzecz której przetarg jest dokonywany, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3."

 

 

Komornik

Adam Mika

 


a
II-licyt.lok.mieszk. Zielona J-bie Zdr(12.10.16)08:40

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jastrzębiu-Zdroju Adam Mika z/s kancelarii w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. 1-go Maja 20 zawiadamia, że w sprawie egzekucyjnej p-ko dłużnikom Irenie i Tadeuszowi Miłek przystąpi w dniu 12 października 2016r. o godz. 08:40 w gmachu Sądu Rejonowego w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Staszica 3 w sali nr 28 do

 

D R U G I E J    L I C Y T A C J I

 

spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego położonego w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Zielonej 15/6, posiadającego założoną Księgę Wieczystą nr GL1J/00029181/1 w Sądzie Rejonowym w Jastrzębiu-Zdroju. Lokal mieszkalny składa się z trzech pokoi, kuchni, łazienki i przedpokoju, a jego powierzchnia użytkowa wynosi: 55,70 mkw. Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oszacowane zostało na sumę: 150.600,00 zł. Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi dwie trzecie sumy oszacowania, tj. kwotę: 100.400,00 zł. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć komornikowi rękojmię w wysokości 10 % sumy oszacowania tj. kwotę: 15.060,00 zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg, w jeden z następujących sposobów:

- gotówką w kancelarii komornika;

- przelewem na rachunek bankowy komornika  27 1050 1605 1000 0022 6067 5810;

- w postaci książeczki oszczędnościowej złożonej w kancelarii komornika najpóźniej do godz. 15.00 dnia poprzedzającego licytację, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Licytowany lokal można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed planowaną licytacją.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy lokalu mieszkalnego bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tego lokalu mieszkalnego lub przedmiotów razem z nim zajętych.

Użytkowanie, służebności i prawa użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.

 

 

 

 

Komornik

Adam Mika

 


a
II-licyt.lok.mieszk,Pomorska J-bie Zdr(13.10.16)08:30

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jastrzębiu-Zdroju Adam Mika z/s kancelarii w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. 1-go Maja 20 zawiadamia, że w sprawie egzekucyjnej p-ko dłużnikowi Mieczysławowi Mordasiewicz przystąpi w dniu 13 października 2016r. o godz. 08:30 w gmachu Sądu Rejonowego w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Staszica 3 w sali nr 27 do

 

D R U G I E J    L I C Y T A C J I

 

lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość, położonego w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Pomorskiej 52/3, posiadającego założoną Księgę Wieczystą nr GL1J/00036225/4 w Sądzie Rejonowym w Jastrzębiu-Zdroju. Licytowany lokal mieszkalny stanowiący odrębną nieruchomość położony jest na parterze budynku, składa się z 4 pokoi, kuchni, łazienki z wc i przedpokoju, a jego łączna powierzchnia użytkowa wynosi: 56,92 mkw. Nieruchomość oszacowana została na sumę: 109.500,00 zł. Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi dwie trzecie sumy oszacowania, tj. kwotę: 73.000,00 zł. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć komornikowi rękojmię w wysokości 10 % sumy oszacowania tj. kwotę: 10.950,00 zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg, w jeden z następujących sposobów:

- gotówką w kancelarii komornika;

- przelewem na rachunek bankowy komornika  27 1050 1605 1000 0022 6067 5810;

- w postaci książeczki oszczędnościowej złożonej w kancelarii komornika najpóźniej do godz. 15.00 dnia poprzedzającego licytację, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed planowaną licytacją.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy nieruchomości bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych.

Użytkowanie, służebności i prawa użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.

 

 

 

Komornik

Adam Mika

 

 


a
Strona głównaWłaściwość terytorialna Wnioski Linki Licytacje Praca Kontakt ©  2016   Komornik Adam Mika   |   Jastrzębie Zdrój
wykonanie i realizacja: Nside studio