dane kontaktowe

I-licyt. nieruch. grunt Bzie Zameckie, J-bie Zdr(25.08.15r.)14:00

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jastrzębiu-Zdroju Adam Mika z/s kancelarii w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. 1-go Maja 20 zawiadamia, że w sprawie egzekucyjnej p-ko dłużnikowi Ostrowski Sebastian przystąpi w dniu 25 sierpnia 2015r. o godz. 14:00 w gmachu Sądu Rejonowego w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Staszica 3 w sali nr 24 do

 

P I E R W S Z E J    L I C Y T A C J I

 

gruntu oddanego w użytkowanie wieczyste, położonego w Jastrzębiu-Zdroju, obręb ewidencyjny Bzie Górne na działce nr 1489/18, o powierzchni: 6895 mkw oraz obiektów stanowiących odrębne od gruntu przedmioty własności, posiadających założoną Księgę Wieczystą nr GL1J/00030488/3 w Sądzie Rejonowym w Jastrzębiu-Zdroju. Nieruchomość użytkowana jako komis samochodowy jest zabudowana: budynkiem portierni - murowanym, parterowym, niepodpiwniczonym o powierzchni użytkowej: 67 mkw i powierzchni zabudowy: 73 mkw, budynkiem parterowym - o powierzchni użytkowej: 174 mkw i powierzchni zabudowy: 182 mkw oraz stalowym obiektem magazynowym - parterowym, niepodpiwniczonym, o powierzchni użytkowej: 465 mkw i powierzchni zabudowy: 469 mkw. Nieruchomość oszacowana została na sumę: 2.273.250,00 zł. Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi trzy czwarte sumy oszacowania, tj. kwotę: 1.704.940,00 zł. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć komornikowi rękojmię w wysokości 10 % sumy oszacowania tj. kwotę: 227.325,00 zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg, w jeden z następujących sposobów:

- gotówką w kancelarii komornika;

- przelewem na rachunek bankowy komornika  27 1050 1605 1000 0022 6067 5810;

- w postaci książeczki oszczędnościowej złożonej w kancelarii komornika najpóźniej do godz. 15.00 dnia poprzedzającego licytację, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed planowaną licytacją.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy nieruchomości bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych.

Użytkowanie, służebności i prawa użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.

 

 

 


a
I-licyt. lokal miesz. Kaszubska, J-bie Zdr(25.08.15)14:10

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jastrzębiu-Zdroju Adam Mika z/s kancelarii w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. 1-go Maja 20 zawiadamia, że w sprawie egzekucyjnej p-ko dłużnikowi Dermont Sławomir przystąpi w dniu 25 sierpnia 2015r. o godz. 14:10 w gmachu Sądu Rejonowego w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Staszica 3 w sali nr 24 do

 

P I E R W S Z E J    L I C Y T A C J I

 

spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, położonego w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Kaszubskiej 10/64, posiadającego założoną Księgę Wieczystą nr GL1J/00043749/5 w Sądzie Rejonowym w Jastrzębiu-Zdroju. Licytowany lokal mieszkalny znajduje się na dziesiątym piętrze budynku składa się z dwóch pokoi mieszkalnych, kuchni, łazienki i przedpokoju a jego powierzchnia użytkowa wynosi: 40,97 mkw. Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oszacowane zostało na sumę: 84.200,00 zł. Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi trzy czwarte sumy oszacowania, tj. kwotę: 63.150,00 zł. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć komornikowi rękojmię w wysokości 10 % sumy oszacowania tj. kwotę: 8.420,00 zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg, w jeden z następujących sposobów:

- gotówką w kancelarii komornika;

- przelewem na rachunek bankowy komornika  27 1050 1605 1000 0022 6067 5810;

- w postaci książeczki oszczędnościowej złożonej w kancelarii komornika najpóźniej do godz. 15.00 dnia poprzedzającego licytację, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed planowaną licytacją. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy lokalu mieszkalnego bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tego lokalu mieszkalnego lub przedmiotów razem z nim zajętych. Użytkowanie, służebności i prawa użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.

 

 


a
II-licyt. udział w nieruch. grunt Pielgrzymowiece (25.08.15r.)14:20

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jastrzębiu-Zdroju Adam Mika z/s kancelarii w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. 1-go Maja 20 zawiadamia, że w sprawie egzekucyjnej p-ko dłużnikowi Holeksa Marian przystąpi w dniu 25 sierpnia 2015r. o godz. 14:20 w gmachu Sądu Rejonowego w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Staszica 3 w sali nr 24 do

 

D R U G I E J    L I C Y T A C J I

 

1. Udziału w wysokości 1/4 w nieruchomości gruntowej, położonej w Pielgrzymowicach przy ul. Pięknej 20, posiadającej założoną Księgę Wieczystą nr GL1J/00018483/8 w Sądzie Rejonowym w Jastrzębiu-Zdroju, składającej się z działki nr 1069/25 o obszarze: 0,1536 ha oraz działki nr 1070/25 o obszarze: 0,0659 ha, razem: 0,2195 ha. Na działce nr 1069/25 wzniesiony został budynek mieszkalny, piętrowy, całkowicie podpiwniczony o powierzchni zabudowy: 122 m2, powierzchni użytkowej: 212,30 m2, i kubaturze: 950 m3. Nieruchomość oszacowana została na sumę: 563.200,00 zł. Udział dłużnika w nieruchomości wynosi 1/4, zatem szacunkowa wartość udziału dłużnika to: 140.800,00 zł. Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi dwie trzecie sumy oszacowania udziału dłużnika, tj. kwotę: 93.870,00 zł. Rękojmia wynosi: 14.080,00 zł.

 

2. Udziału w wysokości 1/4 w nieruchomości gruntowej, położonej w Pielgrzymowicach na działce nr 1071/25 o obszarze: 0,0580 ha posiadającej założoną Księgę Wieczystą nr GL1J/00018484/5 w Sądzie Rejonowym w Jastrzębiu-Zdroju, stanowiącej drogę dojazdową do sąsiednich nieruchomości. Nieruchomość oszacowana została na sumę: 9.400,00 zł. Udział dłużnika w nieruchomości wynosi 1/4, zatem szacunkowa wartość udziału dłużnika to: 2.350,00 zł. Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi dwie trzecie sumy oszacowania udziału dłużnika, tj. kwotę: 1.570,00 zł. Rękojmia wynosi: 235,00 zł.

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć komornikowi rękojmię w wysokości 10 % sumy oszacowania nieruchomości, w licytacji, w której zamierza uczestniczyć, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg, w jeden z następujących sposobów:

- gotówką w kancelarii komornika;

- przelewem na rachunek bankowy komornika 27 1050 1605 1000 0022 6067 5810;

- w postaci książeczki oszczędnościowej złożonej w kancelarii komornika najpóźniej do godz. 15.00 dnia poprzedzającego licytację, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Nieruchomości można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed planowaną licytacją.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy nieruchomości bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych.

Użytkowanie, służebności i prawa użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.

 

 


a
I-licyt. koparka JCB JS220L, Boh.Września, Kraków (27.08.15)11:00

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI RUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jastrzębiu-Zdroju Adam Mika z siedzibą kancelarii w Jastrzębie-Zdrój przy ul. 1-go Maja 20 na podstawie art. 867 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  27 sierpnia 2015r. o godz. 11:00 w Krakowie przy ul. Bohaterów Września (plac budowy budynku mieszkalnego położony pomiędzy nieruchomościami Bohaterów Września 83, a ul. Bohaterów Września 79 ) odbędzie się pierwsza licytacja ruchomości. Przedmiotem licytacji są następujące ruchomości:

 

L.p.

Opis Licytowanej

ilość

wartość w zł.

 

ruchomości

szt.

jednostkowa

wywoławcza

 

1

Koparka JCB JS220L, rok prod. 1999/2000, przebieg ok. 12700 moto godzin, silnik ISUZU AH-6HKIX Tier II o mocy 102 kW

1,00

86.500,00

(cena brutto)

64.875,00

(cena brutto)

 

Ceną wywoławczą każdej ruchomości w powyższej licytacji jest kwota stanowiąca 3/4 wartości szacunkowej podanej w obwieszczeniu. Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa.

Ruchomości będące przedmiotem niniejszej licytacji można oglądać w dniu licytacji  w miejscu i czasie oznaczonym jw..

 

Jednocześnie komornik poucza o treści art. 305 § 1 Kodeksu Karnego "Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, udaremnia lub utrudnia przetarg publiczny albo wchodzi w porozumienie z inną osobą działając na szkodę właściciela mienia albo osoby lub instytucji, na rzecz której przetarg jest dokonywany, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3."

 

 

Komornik

Adam Mika

 

 


a
I-licyt. agregad prądotwórczy i inne ruch, Partyznatów 2, Miechów (27.08.15)13:30

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI RUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jastrzębiu-Zdroju Adam Mika z siedzibą kancelarii w Jastrzębie-Zdrój przy ul. 1-go Maja 20 na podstawie art. 867 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 27 sierpnia 2015r. o godz. 13:30 w Miechowie (32-200 Miechów), ul. Partyzantów 2 odbędzie się pierwsza licytacja ruchomości. Przedmiotem licytacji są następujące ruchomości:

L.p.

Opis Licytowanej

ilość

wartość w zł.

 

ruchomości

szt.

jednostkowa

za sztukę

wywoławcza

za sztukę

 

1

agregat prądotwórczy spalinowy Unitech 2700W

1,00

1.500,00

1.125,00

2

pianka montażowa Wkręt-Met 750 ml

5,00

10,00

7,50

3

komputer DELL optilexGX620 z monitorem LCD (zestaw)

2,00

250,00

187,50

4

zaciskarka do kabli sieciowych

2,00

30,00

22,50

 

Ceną wywoławczą każdej ruchomości w powyższej licytacji jest kwota stanowiąca 3/4 wartości szacunkowej podanej w obwieszczeniu. Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa. Ruchomości będące przedmiotem niniejszej licytacji można oglądać w dniu licytacji  w miejscu i czasie oznaczonym jw..

 

Jednocześnie komornik poucza o treści art. 305 § 1 Kodeksu Karnego "Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, udaremnia lub utrudnia przetarg publiczny albo wchodzi w porozumienie z inną osobą działając na szkodę właściciela mienia albo osoby lub instytucji, na rzecz której przetarg jest dokonywany, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3."

 

 


a
I-licyt. udział w Citroen Berlingo, rok prod. 2001, Szarych Szeregów 13, J-Bie Zdr (28.08.15)10:00

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI RUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jastrzębiu-Zdroju Adam Mika z siedzibą kancelarii w Jastrzębie-Zdrój przy ul. 1-go Maja 20 na podstawie art. 867 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 28 sierpnia 2015 r. o godz. 10:00 w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Szarych Szeregów 13 odbędzie się pierwsza licytacja ruchomości. Przedmiotem licytacji są następujące ruchomości:

 

L.p.

Opis Licytowanej

ilość

wartość w zł.

 

ruchomości

szt.

jednostkowa

wywoławcza

 

1

udział w wysokości 1/2 w prawie własności pojazdu Citroen Berlingo nr.rej. SJZ 94YH, rok. prod. 2001, kolor granatowy

1,00

1.000,00

750,00

 

Ceną wywoławczą każdej ruchomości w powyższej licytacji jest kwota stanowiąca 3/4 wartości szacunkowej podanej w obwieszczeniu. Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa. Ruchomości będące przedmiotem niniejszej licytacji można oglądać w dniu licytacji  w miejscu i czasie oznaczonym jw..

 

Jednocześnie komornik poucza o treści art. 305 § 1 Kodeksu Karnego "Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, udaremnia lub utrudnia przetarg publiczny albo wchodzi w porozumienie z inną osobą działając na szkodę właściciela mienia albo osoby lub instytucji, na rzecz której przetarg jest dokonywany, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3."

 


a
I-licyt. siłowniki do ładowarki, Górnicza 1 (KWK Jas-Mos), J-bie Zdr (03.09.15) 10:00

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI RUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jastrzębiu-Zdroju Adam Mika z siedzibą kancelarii w Jastrzębie-Zdrój przy ul. 1-go Maja 20 na podstawie art. 867 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 3 września 2015 r. o godz. 10:00 w Jastrzębiu-Zdroju ul. Górnicza 1 (teren kopalni KWK Jas-Mos) odbędzie się pierwsza licytacja ruchomości. Przedmiotem licytacji są następujące ruchomości:

L.p.

Opis Licytowanej

ilość

wartość w zł.

 

ruchomości

szt.

jednostkowa

wywoławcza

 

1

Siłownik do ładowarki dołowej ŁBS lub K312 długość 74 cm,średnica ucha mocującego 78 mm,średnica otworu na sworzeń 49mm

1,00

1.500,00

1.125,00

2

Siłownik do ładowarki dołowej ŁBS lub K312 długość 100cm,średnica ucha mocującego 64 mm,średnica otworu na sworzeń 78mm

1,00

1.800,00

1.350,00

3

Siłownik do ładowarki dołowej ŁBS lub K312 długość 115cm,średnica ucha mocującego 49 mm,średnica otworu na sworzeń 49mm

1,00

2.000,00

1.500,00

4

Siłownik do ładowarki dołowej ŁBS lub K312 długość 135cm,średnica ucha mocującego 80 mm,średnica otworu na sworzeń 80mm

1,00

2.200,00

1.650,00

5

Siłownik do ładowarki dołowej ŁBS lub K312 długość 100cm,średnica ucha mocującego 64 mm,średnica otworu na sworzeń 78mm

1,00

1.800,00

1.350,00

6

Siłownik do ładowarki dołowej ŁBS lub K312 długość 97 cm,średnica ucha mocującego 61 mm,średnica otworu na sworzeń 61mm

1,00

1.800,00

1.350,00

7

Siłownik do ładowarki dołowej ŁBS lub K312 długość 105cm,średnica ucha mocującego 69 mm,średnica otworu na sworzeń 69mm

1,00

1.900,00

1.425,00

8

Siłownik do ładowarki dołowej ŁBS lub K312 długość 160cm,średnica ucha mocującego 59 mm,średnica otworu na sworzeń 59mm

1,00

2.500,00

1.875,00

9

Siłownik do ładowarki dołowej ŁBS lub K312 długość 160cm,średnica ucha mocującego 59 mm,średnica otworu na sworzeń 59mm

1,00

2.500,00

1.875,00

Ceną wywoławczą każdej ruchomości w powyższej licytacji jest kwota stanowiąca 3/4 wartości szacunkowej podanej w obwieszczeniu. Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa.

Ruchomości będące przedmiotem niniejszej licytacji można oglądać w dniu licytacji  w miejscu i czasie oznaczonym jw..

 

Jednocześnie komornik poucza o treści art. 305 § 1 Kodeksu Karnego "Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, udaremnia lub utrudnia przetarg publiczny albo wchodzi w porozumienie z inną osobą działając na szkodę właściciela mienia albo osoby lub instytucji, na rzecz której przetarg jest dokonywany, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3."

 


a
II-licyt. lokal mieszk.Szkolna,J-bie Zdr (03.09.15) 12:45

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jastrzębiu-Zdroju Adam Mika z/s kancelarii w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. 1-go Maja 20 zawiadamia, że w sprawie egzekucyjnej p-ko dłużnikom Annie i Krzysztofowi Wójcik przystąpi w dniu 3 września 2015r. o godz. 12:45 w gmachu Sądu Rejonowego w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Staszica 3 w sali nr 28 do

 

D R U G I E J    L I C Y T A C J I

 

spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego położonego w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Szkolnej 32/6, posiadającego założoną Księgę Wieczystą nr GL1J/00031039/8 w Sądzie Rejonowym w Jastrzębiu-Zdroju. Licytowany lokal mieszkalny znajduje się na drugim piętrze budynku a jego powierzchnia użytkowa wynosi: 55,70 mkw. Lokal składa się z trzech pokoi mieszkalnych, kuchni, łazienki z w-c i przedpokoju. Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oszacowane zostało na sumę: 134.500,00 zł. Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi dwie trzecie sumy oszacowania, tj. kwotę: 89.670,00 zł. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć komornikowi rękojmię w wysokości 10 % sumy oszacowania tj. kwotę: 13.450,00 zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg, w jeden z następujących sposobów:

- gotówką w kancelarii komornika;

- przelewem na rachunek bankowy komornika  27 1050 1605 1000 0022 6067 5810;

- w postaci książeczki oszczędnościowej złożonej w kancelarii komornika najpóźniej do godz. 15.00 dnia poprzedzającego licytację, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Licytowany lokal mieszkalny można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed planowaną licytacją.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy lokalu mieszkalnego bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tego lokalu mieszkalnego lub przedmiotów razem z nim zajętych.

Użytkowanie, służebności i prawa użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.

 

 

 

 


a
I-licyt.śmigłowiec Mi-2, Warszowice Borki 8 (04.09.15)11:00

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI RUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jastrzębiu-Zdroju Adam Mika z siedzibą kancelarii w Jastrzębie-Zdrój przy ul. 1-go Maja 20 na podstawie art. 867 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 4 września 2015r. r. o godz. 11:00 w Warszowicach ul. Borki 8 odbędzie się pierwsza licytacja ruchomości. Przedmiotem licytacji są następujące ruchomości:

 

L.p.

Opis Licytowanej

ilość

wartość w zł.

 

ruchomości

szt.

jednostkowa

wywoławcza

 

1

śmigłowiec Mi-2, 7 osobowy, nr seryjny 41307, wirnik trzyłopatowy, wirnik tylny dwułopatowy

1,00

21.500,00

16.125,00

 

Ceną wywoławczą każdej ruchomości w powyższej licytacji jest kwota stanowiąca 3/4 wartości szacunkowej podanej w obwieszczeniu. Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa.

Ruchomości będące przedmiotem niniejszej licytacji można oglądać w dniu licytacji  w miejscu i czasie oznaczonym jw..

 

Jednocześnie komornik poucza o treści art. 305 § 1 Kodeksu Karnego "Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, udaremnia lub utrudnia przetarg publiczny albo wchodzi w porozumienie z inną osobą działając na szkodę właściciela mienia albo osoby lub instytucji, na rzecz której przetarg jest dokonywany, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3."

 

 


a
I-licyt. Citroen Jumper r.2004, Szkolna Zawiercie(07.09.15)10:00

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI RUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jastrzębiu-Zdroju Adam Mika z siedzibą kancelarii w Jastrzębie-Zdrój przy ul. 1-go Maja 20 na podstawie art. 867 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 07 września 2015r. o godz. 10:00 w Zawierciu, ul. Szkolna 10 odbędzie się pierwsza licytacja ruchomości. Przedmiotem licytacji są następujące ruchomości:

 

L.p.

Opis Licytowanej

ilość

wartość w zł.

 

ruchomości

szt.

jednostkowa

wywoławcza

 

1

Citroen Jumper nr rej. SZA 07013, rok prod. 2004

1,00

12.000,00

9.000,00

 

Ceną wywoławczą każdej ruchomości w powyższej licytacji jest kwota stanowiąca 3/4 wartości szacunkowej podanej w obwieszczeniu. Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa. Ruchomości będące przedmiotem niniejszej licytacji można oglądać w dniu licytacji  w miejscu i czasie oznaczonym jw..

 

Jednocześnie komornik poucza o treści art. 305 § 1 Kodeksu Karnego "Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, udaremnia lub utrudnia przetarg publiczny albo wchodzi w porozumienie z inną osobą działając na szkodę właściciela mienia albo osoby lub instytucji, na rzecz której przetarg jest dokonywany, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3."

 

 


a
I-licyt. zegarka Movado, J-bie Zdr, 1Maja 20(09.09.15)11:00

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI RUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jastrzębiu-Zdroju Adam Mika z siedzibą kancelarii w Jastrzębie-Zdrój przy ul. 1-go Maja 20 na podstawie art. 867 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 09.09.2015 r. o godz. 11:00 w Kancealrii Komrnika odbędzie się pierwsza licytacja ruchomości. Przedmiotem licytacji są następujące ruchomości:

 

L.p.

Opis Licytowanej

ilość

wartość w zł.

 

ruchomości

szt.

jednostkowa

wywoławcza

 

1

zegarek Movado z bransoletą

1,00

650,00

487,50

 

Ceną wywoławczą każdej ruchomości w powyższej licytacji jest kwota stanowiąca 3/4 wartości szacunkowej podanej w obwieszczeniu. Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa.

Ruchomości będące przedmiotem niniejszej licytacji można oglądać w dniu licytacji  w miejscu i czasie oznaczonym jw..

 

Jednocześnie komornik poucza o treści art. 305 § 1 Kodeksu Karnego "Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, udaremnia lub utrudnia przetarg publiczny albo wchodzi w porozumienie z inną osobą działając na szkodę właściciela mienia albo osoby lub instytucji, na rzecz której przetarg jest dokonywany, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3."

 

 


a
I-licyt. lokal miesz. Wielkopolska, J-bie Zdr(22.09.15)11:30

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jastrzębiu-Zdroju Adam Mika z/s kancelarii w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. 1-go Maja 20 zawiadamia, że w sprawie egzekucyjnej p-ko dłużniczce Ewie Lech przystąpi w dniu 22 września 2015r. o godz. 11:30 w gmachu Sądu Rejonowego w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Staszica 3, w sali nr 32 do

 

 

P I E R W S Z E J    L I C Y T A C J I

 

lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość, położonego w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Wielkopolskiej 53/6, posiadającego założoną Księgę Wieczystą nr GL1J/00037700/5 w Sądzie Rejonowym w Jastrzębiu-Zdroju. Licytowany lokal mieszkalny znajduje się na drugim piętrze budynku, składa się z trzech pokoi mieszkalnych, kuchni, łazienki z w-c, przedpokoju oraz przynależnej komórki o powierzchni: 2,33 mkw a jego całkowita powierzchnia użytkowa wynosi: 58,03 mkw.

Nieruchomość oszacowana została na sumę: 131.400,00 zł. Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi trzy czwarte sumy oszacowania, tj. kwotę: 98.550,00 zł. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć komornikowi rękojmię w wysokości 10 % sumy oszacowania tj. kwotę: 13.140,00 zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg, w jeden z następujących sposobów:

- gotówką w kancelarii komornika;

- przelewem na rachunek bankowy komornika  27 1050 1605 1000 0022 6067 5810;

- w postaci książeczki oszczędnościowej złożonej w kancelarii komornika najpóźniej do godz. 15.00 dnia poprzedzającego licytację, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed planowaną licytacją.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy nieruchomości bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych.

Użytkowanie, służebności i prawa użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.

 


a
II-licyt. lokal mieszk.Wyspiańskiego,J-bie Zdr (22.09.15)11:50

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jastrzębiu-Zdroju Adam Mika z/s kancelarii w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. 1-go Maja 20 zawiadamia, że w sprawie egzekucyjnej p-ko dłużnikowi Sławomirowi Kłosek przystąpi w dniu 22 września 2015r. o godz. 11:50 w gmachu Sądu Rejonowego w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Staszica 3 w sali nr 32 do

 

 

D R U G I E J    L I C Y T A C J I

 

 

lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość, położonego w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Wyspiańskiego 21/2, posiadającego założoną Księgę Wieczystą nr GL1J/00042232/1 w Sądzie Rejonowym w Jastrzębiu-Zdroju. Lokal mieszkalny położony jest na parterze budynku, składa się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki, przedpokoju i przynależnej piwnicy, a jego łączna powierzchnia użytkowa wynosi: 45,10 mkw.

Nieruchomość oszacowana została na sumę: 72.400,00 zł. Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi dwie trzecie sumy oszacowania, tj. kwotę: 48.270,00 zł. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć komornikowi rękojmię w wysokości 10 % sumy oszacowania tj. kwotę: 7.240,00 zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg, w jeden z następujących sposobów:

- gotówką w kancelarii komornika;

- przelewem na rachunek bankowy komornika  27 1050 1605 1000 0022 6067 5810;

- w postaci książeczki oszczędnościowej złożonej w kancelarii komornika najpóźniej do godz. 15.00 dnia poprzedzającego licytację, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed planowaną licytacją.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy nieruchomości bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych.

Użytkowanie, służebności i prawa użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.

 


a
I-licyt.nieruch.grunt. Findera,J-bie Zdr(22.09.15)12:10

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jastrzębiu-Zdroju Adam Mika z/s kancelarii w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. 1-go Maja 20 zawiadamia, że w sprawie egzekucyjnej p-ko dłużnikom Paulinie i Mariuszowi Kudosz przystąpi w dniu 22 września 2015r. o godz. 12:10 w gmachu Sądu Rejonowego w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Staszica 3, w sali nr 32 do

 

 

P I E R W S Z E J    L I C Y T A C J I

 

 

nieruchomości gruntowej, położonej w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Findera posiadającej założoną Księgę Wieczystą nr GL1J/00027025/6 w Sądzie Rejonowym w Jastrzębiu-Zdroju, składającej się z działek gruntu nr 2084/60 i 3401/60 o powierzchni całkowitej: 0,0706 ha. Działka nr 2084/60 o powierzchni: 591 mkw zabudowana jest budynkiem mieszkalnym nr 22, jednorodzinnym, wolnostojącym, o powierzchni zabudowy: 135 mkw i powierzchni użytkowej: 180,56 mkw. Budynek murowany, dwukondygnacyjny, jest całkowicie podpiwniczony. Parter budynku składa się z 3 pokoi, kuchni, jadalni, przedpokoju, łazienki i wc. Na piętrze znajdują się 4 pokoje, przedpokój, łazienka i wc. Budynek posiada garaż z kanałem o powierzchni: 24 mkw. Działka nr 3401/60 o powierzchni: 115 mkw, pozostaje niezabudowana. Nieruchomość oszacowana została na sumę: 305.298,00 zł. Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi trzy czwarte sumy oszacowania, tj. kwotę: 228.980,00 zł. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć komornikowi rękojmię w wysokości 10 % sumy oszacowania tj. kwotę: 30.530,00 zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg, w jeden z następujących sposobów:

- gotówką w kancelarii komornika;

- przelewem na rachunek bankowy komornika  27 1050 1605 1000 0022 6067 5810;

- w postaci książeczki oszczędnościowej złożonej w kancelarii komornika najpóźniej do godz. 15.00 dnia poprzedzającego licytację, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed planowaną licytacją.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy nieruchomości bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych.

Użytkowanie, służebności i prawa użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.

 


a
II-licyt. lokal mieszk.Polna,Pawłowice (22.09.15)12:30

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jastrzębiu-Zdroju Adam Mika z/s kancelarii w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. 1-go Maja 20 zawiadamia, że w sprawie egzekucyjnej p-ko dłużniczce Bożenie Wawrzyczek przystąpi w dniu 22 września 2015r. o godz. 12:30 w gmachu Sądu Rejonowego w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Staszica 3 w sali nr 32 do

 

D R U G I E J    L I C Y T A C J I

 

lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość, położonego w Pawłowicach przy ul. Polnej 20 I/3, posiadającego założoną Księgę Wieczystą nr GL1J/00039154/6 w Sądzie Rejonowym w Jastrzębiu-Zdroju. Lokal mieszkalny położony na I piętrze budynku składa się z trzech pokoi, kuchni, łazienki z w-c, przedpokoju i przynależnej piwnicy a jego łączna powierzchnia użytkowa wynosi: 59,66 mkw. Nieruchomość oszacowana została na sumę: 133.500,00 zł. Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi dwie trzecie sumy oszacowania, tj. kwotę: 89.000,00 zł. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć komornikowi rękojmię w wysokości 10 % sumy oszacowania tj. kwotę: 13.350,00 zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg, w jeden z następujących sposobów:

- gotówką w kancelarii komornika;

- przelewem na rachunek bankowy komornika  27 1050 1605 1000 0022 6067 5810;

- w postaci książeczki oszczędnościowej złożonej w kancelarii komornika najpóźniej do godz. 15.00 dnia poprzedzającego licytację, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed planowaną licytacją.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy nieruchomości bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych.

Użytkowanie, służebności i prawa użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.

 


a
I-licyt. lokal miesz. 1000-lecia, J-bie Zdr(07.10.15r.)14:30

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jastrzębiu-Zdroju Adam Mika z/s kancelarii w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. 1-go Maja 20 zawiadamia, że w sprawie egzekucyjnej p-ko dłużniczce Mariannie Szary przystąpi w dniu 7 października 2015r. o godz. 14:30 w gmachu Sądu Rejonowego w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Staszica 3, w sali nr 27 do

 

P I E R W S Z E J    L I C Y T A C J I

 

lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość, położonego w Jastrzębiu-Zdroju na os. 1000-lecia 2/21, posiadającego założoną Księgę Wieczystą nr GL1J/00040631/4 w Sądzie Rejonowym w Jastrzębiu-Zdroju. Licytowany lokal mieszkalny położony jest na pierwszym piętrze budynku, składa się z trzech pokoi mieszkalnych, kuchni, łazienki z w-c, przedpokoju i przynależnej piwnicy a jego łączna powierzchnia użytkowa wynosi: 52,06 mkw. Nieruchomość oszacowana została na sumę: 86.800,00 zł. Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi trzy czwarte sumy oszacowania, tj. kwotę: 65.100,00 zł. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć komornikowi rękojmię w wysokości 10 % sumy oszacowania tj. kwotę: 8.680,00 zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg, w jeden z następujących sposobów:

- gotówką w kancelarii komornika;

- przelewem na rachunek bankowy komornika  27 1050 1605 1000 0022 6067 5810;

- w postaci książeczki oszczędnościowej złożonej w kancelarii komornika najpóźniej do godz. 15.00 dnia poprzedzającego licytację, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed planowaną licytacją.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy nieruchomości bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych.

Użytkowanie, służebności i prawa użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.

 


a
II-licyt. lokal mieszk.Zielona,J-bie Zdr (28.10.15)08:30

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jastrzębiu-Zdroju Adam Mika z/s kancelarii w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. 1-go Maja 20 zawiadamia, że w sprawie egzekucyjnej p-ko dłużnikom Annie i Piotrowi Dejworek przystąpi w dniu 28 października 2015r. o godz. 08:30 w gmachu Sądu Rejonowego w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Staszica 3, w sali nr 27 do

 

D R U G I E J    L I C Y T A C J I

 

spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, położonego w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Zielonej 26/1, posiadającego założoną Księgę Wieczystą nr GL1J/00025731/4 w Sądzie Rejonowym w Jastrzębiu-Zdroju. Licytowany lokal mieszkalny składa się z trzech pokoi, kuchni, łazienki z wc i przedpokoju, a jego powierzchnia użytkowa wynosi: 55,70 mkw. Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oszacowane zostało na sumę: 124.600,00 zł. Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi dwie trzecie sumy oszacowania, tj. kwotę 83.070,00 zł. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć komornikowi rękojmię w wysokości 10 % sumy oszacowania tj. kwotę: 12.460,00 zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg, w jeden z następujących sposobów:

- gotówką w kancelarii komornika;

- przelewem na rachunek bankowy komornika 27 1050 1605 1000 0022 6067 5810;

- w postaci książeczki oszczędnościowej złożonej w kancelarii komornika najpóźniej do godz. 15.00 dnia poprzedzającego licytację, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Lokal mieszkalny można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed planowaną licytacją.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy lokalu mieszkalnego bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tego lokalu mieszkalnego lub przedmiotów razem z nim zajętych.

Użytkowanie, służebności i prawa użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.

 


a
Strona głównaWłaściwość terytorialna Wnioski Linki Licytacje Praca Kontakt ©  2015   Komornik Adam Mika   |   Jastrzębie Zdrój
wykonanie i realizacja: Nside studio