dane kontaktowe

I-licyt.Peugeot 406,rok prod. 2000, 1 Maja 20 J-bie Zdr(14.07.16)10:00

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI RUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jastrzębiu-Zdroju Adam Mika z siedzibą kancelarii w Jastrzębie-Zdrój przy ul. 1-go Maja 20 na podstawie art. 867 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 14 lipca 2016r. o godz. 10:00 w Kancelarii Komornika odbędzie się pierwsza licytacja ruchomości. Przedmiotem licytacji są następujące ruchomości:

 

L.p.

Opis Licytowanej

ilość

wartość w zł.

 

ruchomości

szt.

jednostkowa

wywoławcza

 

1

Peugeot 406 (kombi) nr rej. SPS 33407, kolor srebny, rok prod. 2000

1,00

4.000,00

3.000,00

 

 

Ceną wywoławczą każdej ruchomości w powyższej licytacji jest kwota stanowiąca 3/4 wartości szacunkowej podanej w obwieszczeniu. Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa. Ruchomości będące przedmiotem niniejszej licytacji można oglądać w dniu licytacji  w miejscu i czasie oznaczonym jw..

 

Jednocześnie komornik poucza o treści art. 305 § 1 Kodeksu Karnego "Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, udaremnia lub utrudnia przetarg publiczny albo wchodzi w porozumienie z inną osobą działając na szkodę właściciela mienia albo osoby lub instytucji, na rzecz której przetarg jest dokonywany, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3."

 


a
I-licyt.FIAT ALBEA rok. prod. 2004,1 Maja 20 J-bie Zdr(14.07.16)11:00

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI RUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jastrzębiu-Zdroju Adam Mika z siedzibą kancelarii w Jastrzębie-Zdrój przy ul. 1-go Maja 20 na podstawie art. 867 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 14 lipca 2016r. o godz. 11:00 w Kancelarii Komornika odbędzie się pierwsza licytacja ruchomości. Przedmiotem licytacji są następujące ruchomości:

 

L.p.

Opis Licytowanej

ilość

wartość w zł.

 

ruchomości

szt.

jednostkowa

wywoławcza

 

1

Fiat Albea nr rej. SZA 85HW rok prod. 2004,

1,00

4.500,00

3.375,00

 

 

Ceną wywoławczą każdej ruchomości w powyższej licytacji jest kwota stanowiąca 3/4 wartości szacunkowej podanej
w obwieszczeniu. Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa. Ruchomości będące przedmiotem niniejszej licytacji można oglądać w dniu licytacji  w miejscu i czasie oznaczonym jw..

 

Jednocześnie komornik poucza o treści art. 305 § 1 Kodeksu Karnego "Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, udaremnia lub utrudnia przetarg publiczny albo wchodzi w porozumienie z inną osobą działając na szkodę właściciela mienia albo osoby lub instytucji, na rzecz której przetarg jest dokonywany, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3."

 


a
I-licyt.lok.mieszk,Zielona,J-bie Zdr(12.08.16)12:00

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jastrzębiu-Zdroju Adam Mika z/s kancelarii w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. 1-go Maja 20 zawiadamia, że w sprawie egzekucyjnej p-ko dłużnikom Wiolecie i Andrzejowi Zielińskim przystąpi w dniu 12 sierpnia 2016r. o godz. 12:00 w gmachu Sądu Rejonowego w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Staszica 3 w sali nr 27 do

 

 

P I E R W S Z E J    L I C Y T A C J I

 

 

lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość, położonego w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Zielonej 7/15, posiadającego założoną Księgę Wieczystą nr GL1J/00033919/5 w Sądzie Rejonowym w Jastrzębiu-Zdroju. Licytowany lokal mieszkalny położony jest na siódmym piętrze budynku, składa się z czterech pokoi, kuchni, łazienki z w-c i przedpokoju a jego powierzchnia użytkowa wynosi: 70,51 mkw. Nieruchomość oszacowana została na sumę: 169.900,00 zł. Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi trzy czwarte sumy oszacowania, tj. kwotę: 127.425,00 zł. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć komornikowi rękojmię w wysokości 10 % sumy oszacowania tj. kwotę: 16.990,00 zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg, w jeden z następujących sposobów:

- gotówką w kancelarii komornika;

- przelewem na rachunek bankowy komornika  27 1050 1605 1000 0022 6067 5810;

- w postaci książeczki oszczędnościowej złożonej w kancelarii komornika najpóźniej do godz. 15.00 dnia poprzedzającego licytację, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed planowaną licytacją.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy nieruchomości bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych.

Użytkowanie, służebności i prawa użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.

 


a
I-licyt.lok.mieszk,Warmińska,J-bie Zdr(12.08.16)12:15

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jastrzębiu-Zdroju Adam Mika z/s kancelarii w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. 1-go Maja 20 zawiadamia, że w sprawie egzekucyjnej p-ko dłużnikowi Dawidowi Seruga przystąpi w dniu 12 sierpnia 2016r. o godz. 12:15 w gmachu Sądu Rejonowego w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Staszica 3 w sali nr 27 do

 

 

P I E R W S Z E J    L I C Y T A C J I

 

 

spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, położonego w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Warmińskiej 12/8, posiadającego założoną Księgę Wieczystą nr GL1J/00025249/8 w Sądzie Rejonowym w Jastrzębiu-Zdroju. Licytowany lokal mieszkalny znajduje się na drugim piętrze budynku, składa się z dwóch pokoi mieszkalnych, kuchni, łazienki i przedpokoju a jego powierzchnia użytkowa wynosi: 35,29 mkw. Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oszacowane zostało na sumę: 84.000,00 zł. Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi trzy czwarte sumy oszacowania, tj. kwotę: 63.000,00 zł. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć komornikowi rękojmię w wysokości 10 % sumy oszacowania tj. kwotę: 8.400,00 zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg, w jeden z następujących sposobów:

- gotówką w kancelarii komornika;

- przelewem na rachunek bankowy komornika  27 1050 1605 1000 0022 6067 5810;

- w postaci książeczki oszczędnościowej złożonej w kancelarii komornika najpóźniej do godz. 15.00 dnia poprzedzającego licytację, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Licytowany lokal mieszkalny można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed planowaną licytacją.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy lokalu mieszkalnego bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tego lokalu mieszkalnego lub przedmiotów razem z nim zajętych. Użytkowanie, służebności i prawa użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.

 


a
I-licyt.ruchomości, Górnicza 1, J-bie Zdr(26.08.16)10:00

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI RUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jastrzębiu-Zdroju Adam Mika z siedzibą kancelarii w Jastrzębie-Zdrój przy ul. 1-go Maja 20 na podstawie art. 867 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 26 sierpnia 2016r. o godz. 10:00 w Jastrzębiu-Zdroju ul. Górnicza 1 (teren kopalni KWK "Borynia-Zofiówka-Jastrzębie: Ruch Jas-Mos) odbędzie się pierwsza licytacja ruchomości. Przedmiotem licytacji są następujące ruchomości:

 

L.p.

Opis Licytowanej

ilość

wartość w zł.

 

ruchomości

szt.

jednostkowa

wywoławcza

 

1

Siłownik do ładowarki dołowej ŁBS lub K312 długość 74 cm,średnica ucha mocującego 78 mm,średnica otworu na sworzeń 49mm

1,00

1.500,00

1.125,00

2

Siłownik do ładowarki dołowej ŁBS lub K312 długość 100cm,średnica ucha mocującego 64 mm,średnica otworu na sworzeń 78mm

1,00

1.800,00

1.350,00

3

Siłownik do ładowarki dołowej ŁBS lub K312 długość 115cm,średnica ucha mocującego 49 mm,średnica otworu na sworzeń 49mm

1,00

2.000,00

1.500,00

4

Siłownik do ładowarki dołowej ŁBS lub K312 długość 135cm,średnica ucha mocującego 80 mm,średnica otworu na sworzeń 80mm

1,00

2.200,00

1.650,00

5

Siłownik do ładowarki dołowej ŁBS lub K312 długość 100cm,średnica ucha mocującego 64 mm,średnica otworu na sworzeń 78mm

1,00

1.800,00

1.350,00

6

Siłownik do ładowarki dołowej ŁBS lub K312 długość 97 cm,średnica ucha mocującego 61 mm,średnica otworu na sworzeń 61mm

1,00

1.800,00

1.350,00

7

Siłownik do ładowarki dołowej ŁBS lub K312 długość 105cm,średnica ucha mocującego 69 mm,średnica otworu na sworzeń 69mm

1,00

1.900,00

1.425,00

8

Siłownik do ładowarki dołowej ŁBS lub K312 długość 160cm,średnica ucha mocującego 59 mm,średnica otworu na sworzeń 59mm

1,00

2.500,00

1.875,00

9

Siłownik do ładowarki dołowej ŁBS lub K312 długość 160cm,średnica ucha mocującego 59 mm,średnica otworu na sworzeń 59mm

1,00

2.500,00

1.875,00

Ceną wywoławczą każdej ruchomości w powyższej licytacji jest kwota stanowiąca 3/4 wartości szacunkowej podanej
w obwieszczeniu. Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa. Ruchomości będące przedmiotem niniejszej licytacji można oglądać w dniu licytacji  w miejscu i czasie oznaczonym jw..

 

Jednocześnie komornik poucza o treści art. 305 § 1 Kodeksu Karnego "Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, udaremnia lub utrudnia przetarg publiczny albo wchodzi w porozumienie z inną osobą działając na szkodę właściciela mienia albo osoby lub instytucji, na rzecz której przetarg jest dokonywany, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3."

 


a
I-licyt.nieruch.grunt.,Towarowa,J-bie Zdr(31.08.16)09:00

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jastrzębiu-Zdroju Adam Mika z/s kancelarii w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. 1-go Maja 20 zawiadamia, że w sprawie egzekucyjnej p-ko dłużnej spółce Górnicze Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Sp. z o.o. w Jastrzębiu-Zdroju przystąpi w dniu 31 sierpnia 2016r., o godz. 09:00 w gmachu Sądu Rejonowego w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Staszica 3, w sali nr 27 do

 

 

P I E R W S Z E J    L I C Y T A C J I

 

 

gruntu oddanego w użytkowanie wieczyste położonego w  Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Towarowej 2, na działce nr 930/35, o powierzchni całkowitej: 0,0730 ha oraz budynku stanowiącego odrębną od gruntu nieruchomość, posiadających założoną Księgę Wieczystą nr GL1J/00045751/6 w Sądzie Rejonowym w Jastrzębiu-Zdroju. Budynek jednokondygnacyjny, murowany posiada powierzchnię użytkową: 169 mkw i powierzchnię zabudowy: 233 mkw, pełni funkcję biurową. Nieruchomość oszacowana została na sumę: 222.200,00 zł (cena brutto). Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi trzy czwarte sumy oszacowania, tj. kwotę: 166.650,00 zł (cena brutto). Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć komornikowi rękojmię w wysokości 10 % sumy oszacowania tj. kwotę: 22.220,00 zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg, w jeden z następujących sposobów:

- gotówką w kancelarii komornika;

- przelewem na rachunek bankowy komornika  27 1050 1605 1000 0022 6067 5810;

- w postaci książeczki oszczędnościowej złożonej w kancelarii komornika najpóźniej do godz. 15.00 dnia poprzedzającego licytację, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed planowaną licytacją.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy nieruchomości bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych.

Użytkowanie, służebności i prawa użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.

 


a
II-licyt.lok.mieszk,Północna J-bie Zdr(08.09.16)13:30

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jastrzębiu-Zdroju Adam Mika z/s kancelarii w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. 1-go Maja 20 zawiadamia, że w sprawie egzekucyjnej p-ko dłużnikowi Katarzynie Godlewskiej obecnie Kleinke przystąpi w dniu 8 września 2016r. o godz. 13:30 w gmachu Sądu Rejonowego w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Staszica 3, w sali nr 27 do

 

D R U G I E J    L I C Y T A C J I

 

spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, położonego w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Północnej 14/14, dla którego nie została założona odrębna księga wieczysta. Lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej: 72,48 mkw znajduje się w zasobach Górniczej Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego im. St. Staszica z/s w Wodzisławiu Śląskim. Do lokalu przynależą piwnica o powierzchni: 4,38 mkw oraz komórka o powierzchni: 1,80 mkw. Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oszacowane zostało na sumę: 137.300,00 zł. Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi dwie trzecie sumy oszacowania, tj. kwotę: 91.533,33 zł. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć komornikowi rękojmię w wysokości 10 % sumy oszacowania tj. kwotę: 13.730,00 zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg, w jeden z następujących sposobów:

- gotówką w kancelarii komornika;

- przelewem na rachunek bankowy komornika  27 1050 1605 1000 0022 6067 5810;

- w postaci książeczki oszczędnościowej złożonej w kancelarii komornika najpóźniej do godz. 15.00 dnia poprzedzającego licytację, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Licytowany lokal mieszkalny można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed planowaną licytacją.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy lokalu mieszkalnego bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tego lokalu mieszkalnego lub przedmiotów razem z nim zajętych.

Użytkowanie, służebności i prawa użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.

 

 


a
II-licyt.lok.mieszk,Północna J-bie Zdr(08.09.16)14:00

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jastrzębiu-Zdroju Adam Mika z/s kancelarii w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. 1-go Maja 20 zawiadamia, że w sprawie egzekucyjnej p-ko dłużnikowi Jolancie Godlewskiej obecnie Kleinke-Buchman przystąpi w dniu 8 września 2016r. o godz. 14:00 w gmachu Sądu Rejonowego w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Staszica 3 w sali nr 27 do

 

D R U G I E J    L I C Y T A C J I

 

spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego położonego w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Północnej 14/10, dla którego nie została założona odrębna księga wieczysta. Lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej: 72,18 mkw znajduje się w zasobach Górniczej Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego im. St. Staszica z/s w Wodzisławiu Śląskim. Do lokalu przynależy piwnica o powierzchni: 6,36 mkw oraz komórka o powierzchni: 2,29 mkw. Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oszacowane zostało na sumę: 123.000,00 zł. Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi dwie trzecie sumy oszacowania, tj. kwotę: 82.000,00 zł. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć komornikowi rękojmię w wysokości 10 % sumy oszacowania tj. kwotę: 12.300,00 zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg, w jeden z następujących sposobów:

- gotówką w kancelarii komornika;

- przelewem na rachunek bankowy komornika  27 1050 1605 1000 0022 6067 5810;

- w postaci książeczki oszczędnościowej złożonej w kancelarii komornika najpóźniej do godz. 15.00 dnia poprzedzającego licytację, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Licytowany lokal mieszkalny można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed planowaną licytacją.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy lokalu mieszkalnego bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tego lokalu mieszkalnego lub przedmiotów razem z nim zajętych.

Użytkowanie, służebności i prawa użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.


a
Strona głównaWłaściwość terytorialna Wnioski Linki Licytacje Praca Kontakt ©  2016   Komornik Adam Mika   |   Jastrzębie Zdrój
wykonanie i realizacja: Nside studio